โรงแรมวังไผ่คำ (หลวงพระบาง)

 โรงแรมวังไผ่คำ (หลวงพระบาง)