โรงแรมมาลานี (วังเวียง)

 โรงแรมมาลานี (วังเวียง)

ห้องมาตรฐานเตียงแฝด

ห้องสำหรับสามท่าน

ห้องมาตรฐานเตียงใหญ่