วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง ไฮไลท์ห้ามพลาดเมื่อมาหลวงพระบาง เป็นวัดเก่าแก่และมีความงดงามจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น"อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว" จุดที่น่าสนใจอยู่ที่บริเวณวิหารด้านหน้าทาผนังด้วยสีชมพู ตกแต่งด้วยกระจกสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ จัดวางเป็นรูปร่างนิทานพื้นบ้าน เช่นเดียวกับในพระอุโบสถซึ่งมีความงามไม่แพ้กัน เปิดทุกวัน 07.00-18.00 น.

วัดเชียงทอง