เที่ยวธรรมชาติตาดเซป้องไล ลาวใต้

  ชมน้ำตกผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง

 ชมน้ำตกตาดเลาะ-ตาดฮังแห่งเมืองสาละวัน

 เที่ยวน้ำตกใหม่ก่อนใคร ตาดเซป้องไล

 สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว เมืองปากซอง

 ชมตาดเยือง-ตาดฟานสายน้ำแห่งภูเทวดา

โปรแกรมนี้ต้องใช้พาสปอร์ตในการข้ามประเทศเท่านั้น
วันแรก  จ.อุบลราชธานี - เมืองบาเจียงเจริญสุข - แขวงสาละวัน น้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง
08.00น. รับคณะภายใน จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหาร(1)แล้วออกเดินทางสู่ดานพรมแดนช่องเม็ก แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างสวยงามที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)Unseen Thailand “ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง”คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ  

10.30น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมาเพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาเจียง เจริญสุข

12.00น. ถึง อุทยานบาเจียง เจริญสุข รับประทานอาหาร ที่ตาดผาส้วม หลังอาหารเดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม คำว่า ส้วม ภาษาลาวหมายถึง ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ ส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก หลากหลายกับความงาม แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง มีทั้งชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ

14.00น. ได้เวลาออกเดินทางไปยัง แขวงสาละวัน
15.00น. คณะเดินทางถึงตาดเลาะรีสอร์ท ชมน้ำตกตาดเลาะ และน้ำตกตาดฮัง 2 น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวัน ได้เวลาสมควร ออกเดินทางต่อสู่เมืองปากซอง 
18.00น. ถึงเมืองปากซอง สวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว เมืองที่มีอากาศเย็นสะบายมีไร่ชา-กาแฟเป็นพืชเศรฐกิจหลัก เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นมารับประ