โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

 

รายละเอียดโปรแกรม ไป-กลับ 
08.00น.คณะเดินทางถึงที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทีมงานอุ้มรักทัวร์ คอยให้การต้อนรับแล้วเข้าสู่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย–ลาว สู่ด่านวังเต่า สปป.ลาว แล้วออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แล้วออกเดินทางต่อขึ้นเหนือสู่เมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ  ถึง อุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ หลากหลายกับความงาม แล้วแวะเข้าชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้ ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ แล้วออกเดินทางต่อสู่ น้ำตกตาดเยือง 

ถึงน้ำตกตาดเยืองชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจ

12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารริมน้ำตกตาดเยือง จากนั้น ออกเดินทางสู่ น้ำตกคู่แฝด เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 กิโลเมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน
 จากนั้นนำท่าน zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน โดยมีกันทั้งหมด 4เส้น
 เส้นที่1 ยาว 470 เมตร ความสูง ประมาณ 220 เมตร
 เส้นที่2 ยาว 150 เมตร ความสูง ประมาณ 60 เมตร
 เส้นที่3 ยาว 200 เมตร ความสูง ประมาณ 70 เมตร
 หลังจาก zippline ผ่านน้ำตกแล้ว เดินทางขึ้นบันไดอีก ประมาณ 177 ขั้น เพื่อพิชิต Zipline เส้นที่ 4 ที่มีความยาว ประมาณ 200 เมตร ทำกิจกรรม zipline ครบทุกเส้นแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ

คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ  แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมือง ลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลา....
16.00น.   ออกเดินทางกลับ ถึง หน้าด่านวังเต่าลาว ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี ขนม ช็อคโกแล็ต และสินค้าพื้นเมืองมากมาย ได้เวลาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ฝั่งไทย ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ รับ-ส่งด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
จำนวน 8-10 ท่าน 17–20 ท่าน 21-25 ท่าน 26-30 ท่าน 31-35 ท่าน 36-40 ท