โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

 

โปรแกรมทัวร์ 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน

เที่ยว 3 น้ำตก สัมผัสบรรยากาศของเมืองปากซอง มนต์เสน่ห์ แห่งลาวใต้

07.00น.

รับคณะที่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทีมงานทัวร์ให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – 
 

 ลาว สู่ด่านวังเต่า สปป.ลาว แล้วออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ  ถึงอุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ หลากหลายกับความงาม แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้ ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจต่อด้วยชม ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจ  

12.00น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารริมน้ำตกตาดเยือง 

 

 

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกคู่แฝด ที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

 

 

 

Ø   จากนั้นนำท่าน zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน โดยมีกันทั้งหมด 4เส้น

Ø   เส้นที่1 ยาว 470 เมตร ความสูง ประมาณ 220 เมตร

Ø   เส้นที่2  ยาว 150 เมตร ความสูง ประมาณ 60 เมตร

Ø   เส้นที่3 ยาว 200 เมตร ความสูง ประมาณ 70 เมตร 

หลังจาก zippline ผ่านน้ำตกแล้ว เดินทางขึ้นบันไดอีก ประมาณ 177 ขั้น เพื่อพิชิต  Zipline เส้นที่ 4 ที่มีความยาว ประมาณ 200 เมตร ทำกิจกรรม zipline ครบทุกเส้นแล้ว 

 

 

ออกเดินทางสู่เมืองปากเซนั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศสข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ  แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมือง ลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลา....

16.00น.

ออกเดินทางกลับ ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลาผ่านพิธีการตรวจ


 คนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

 

 *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 *การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่มรองเท้าสวมใส่สบายหมวกไฟฉายยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ  

 

 

อัตราค่าบริการ  รับส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

จำนวน

8-10 ท่าน

17–20 ท่าน

21-25 ท่าน

26-30 ท่าน

31-35 ท่าน

36-40 ท่าน

ราคา

3,200

3,100

3,000

2,900

2,800

2,700

อัตรานี้รวม   

-ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ 

-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย ลาว

-ค่าอาหารเที่ยง  จำนวน  1   มื้อ           - ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่

-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล

-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม   

-ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง   ส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป

เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกมทัวร์ 3 น้ำตก ตาดผาส้วม ตาดเยือง และกิจกรรมสุดมันส์ zipline ที่น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว !! ทัวร์ลาวใต้ สุดคุ้มมมม

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! ป่าเขียวเมืองปากซอง ธรรมชาติสวยงามของ ทัวร์ลาวใต้ และ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์ ณ บ้านหนองหลวง

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

แอดเวนเจอร์ ลาว,โหนสลิงสู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 100 ม. ปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder สูง 35 ม.ชมมรดกโลกปราสาทหินวัดพู แห่งนครจำปาสัก

AdventureZip-lineing 3days 2nights

AdventureZip-lineing 3days 2nights

Adventure.. laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ลาว โหนสลิงสูง 35 ม. สู่ยอดน้ำตก

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซสนามมาตรฐาน 18 หลุม กับดัก อุปสรรค ตีขึ้นเนิน สวิงลงหน้าผา ความคดเคี้ยวเลี้ยวลด มุมหลอกตา โดยทีมผู้ออกแบบ Sports & Recreations

AdventureZip-lineing in Laos 2days 1nights

AdventureZip-lineing in Laos 2days 1nights

Adventure Trekking Zip-Line Jungle-Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ ลาว,โหนสลิง