เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

  เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก

@ ชมพระราชวังดายโน้ย , พระราชวังเก่าอันกุงดิงห์ @ ชมสมรภูมิเคซานห์ @ แช่น้ำร้อนออนเซนต์ เพื่อสุขภาพ @ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด @ ฮอยอันเมืองมรดกโลก @ นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม @ กาแจ๊บ (Ca chep) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม

โปรแกรมทัวร์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน ไปรถ – กลับรถ

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพมหานคร - จ.อุบลราชธานี        (-/-D)
18.00น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าวัดมอญ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อน เก็บสัมภาระขึ้นรถ
               ออกเดินทางสู่ ด่านมุกดาหาร รับประทานอาหารเย็นที่(1) ภัตตาคาร........ระหว่างทาง จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ จ.มุกดาหาร (บริการน้ำดื่มบนรถ)
วันที่สอง: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-สมรภูมิเคซานห์ -แช่น้ำพุร้อน-เมืองเว้  (B/L/D)
06.00น. คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร ทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ เข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว
  รับประทานอาหารเช้าที่ (2) โรงแรมพลอยพาเลซ ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่สะพาน มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ชมวิวแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยและชาวลาวมายาวนาน
08.00น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามแม่น้ำโขง ด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ด่าน
  สะหวันนะเขตลาวไกด์สาวลาวคอยให้การต้อนรับเปลี่ยนรถเป็นรถบัสVIP.45ที่นั่งของลาว แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00น. คณะเดินทางถึงบ้านแดนสวรรค์ รับประทานอาหารเที่ยงที่(3)ร้านอาหารนางเห่ย
  บริเวณด่าน แดนสวรรค์แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านเวียดนามที่ด่านลาวบาว ไกด์เวียดนามทำ เอกสารรอ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่สมรภูมิเคซานห์
13.00น. คณะเดินทางถึง สมรภูมิเคซานห์ สถานที่สู้รบสมัยสงคราม เวียดนามอีกที่หนึ่ง
  ที่มีความสำคัญต่อการถอนทหารอเมริกาในเวียดนามใต้ "เคซานห์" หรือ "แคซาน" เวียดกง(ที่อเมริกาเรียก) หรือเวียดมินห์ (ที่ชาวเวียดนามเหนือเรียกตัวเอง) ใช้ผู้บังชาการรับคนเดียวกับที่ใช้ที่เดียนเบียนฟูคือ "หวอเหงียนย้าป" ที่เดียนเบียนฟู เขาผู้นี้เอาปืนใหญ่ขนถอดและขนไปบนภูเขาจนฝรั่งเศสงง แล้วแพ้จนต้องถอนกำลังออกจากเวียดนามแบ่งเวียดนามเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มาแล้ว มาถึงสมรภูมิแคซานห์ หวอเหงียนย้าป ก็คุมการสู้ รับอีกเช่นเคย ถึงแม้ไม่ชนะในสมรภูมินี้แต่ก็ทำให้อเมริกาเสียหายหนัก ตามมาด้วยการที่เวียดมินห์โจมตีฐานทัพอเมริกาเปิดศึกทั่วประเทศเวียดนามใต้ในวันตรุษเวียดนาม ทำให้อเมริกามีทหารตายจำนวนมาก เกิดแรงกดดันในประเทศอเมริกาเองทำให้นำมาถึงการถอนทหารในเวียดนามใต้ในที่สุด สมรภูมินี้จึงเป็นที่สำคัญเหมาะแก่การไปเข้าชมให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของชาวเวียดนามจนเป็นอิสรภาพในที่สุดต่อด้วย 
17.00น. นำคณะเข้า บ่อน้ำพุร้อน สามารถลงอาบน้ำและเล่นได้ ชาวเวียดนามเชื่อว่ารักษาโรค
  ได้หลายชนิดกรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
19.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม Century Park  Hotel
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม: เมืองเว้-พระราชวังดาโน้ย-หาดลังโก-เมืองดานัง- เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก-เมืองดานัง (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหาร (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านชม
  เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม “พระราชวังเว้” หรือ “พระราชวังดายโน้ย” พระราชวังต้องห้าม โบราณสถานในเมืองที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2536 พระราชวังเว้ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก "พระราชวังกู้กง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มาเต็มเหนี่ยวเพราะถูกปกครองโดยจีนนับ พันปี มองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ  พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ไทเฮา หรือชุดนางสนม (ท่านละ 80 บาท) เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ที่มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวและทันสมัยที่สุดในแถบอินโดจีน สู่เมืองดานัง 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่(6) เมืองดานัง แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองฮอยอัน
14.00น. คณะเดินทางถึงเมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hội An)
  ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา....ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองดานัง ผ่าน...ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก เป็นหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย   ออกเดินทางต่อ     เข้าสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์เก้าชั้น ตามรอย จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร ที่ถ้ำบนเขา ท้วยซอน ตามด้วยอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมืองดานัง แวะชม กาแจ๊บ (Ca chep) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ถ่ายรูปคู่หินอ่อนแกะสลัก ตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกรพ่นน้ำ เก็บภาพแห่งความประทับใจ
18.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่(7)ภัตตาคารฟอร์ยู เข้าที่พัก danang riverside hotel
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่: ดานัง –วัดหลินเอ๋อ – กระเช้าบานน่าฮิลล์ – ร้านผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ – เมืองเว้- พระราชวังอันกุงดิงห์ – ตลาดดงบา
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ารับประทานอาหารที่(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เมืองดานัง มหานคร เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมอย่างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่ออย่างไบเบียนนอนเนื้อก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่น่าเยี่ยมชมที่ สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม เข้าไหว้ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลิงอึ่น ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ่มอยู่บน คาบสมุทรเซินจ่า ห่างจาก เมืองดานัง ไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตรมีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการ ส่วนคำว่า บ๊ายบุต นั้น บ๊าย คือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเลหากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย ตั้งอยู่บนเขาสูงสามารถ มองเห็นวิวตัวเมืองดานังได้ทั้งเมือง แสงแดดยามเย็นกระทบผืนทะเล สลับฉากด้วยชุมชนเมืองสวยงาม เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยก่อนออกเดินทางเข้าตัวเมืองผ่านชุมชนชาวประมง.....ได้เวลาออกเดินทางสู่ ภูเขาบานนา ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D 4D 5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน นั่งกระเช้ากลับ ต่อด้วยนำท่านชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่ 90% ด้วย สรรพคุณของเยื่อไผ่จะช่วยกำจัดไรฝุ่นเหมาะสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้หรือ ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำหรับทุกเพศทุกวัย
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่(9)ภัตตาคารทันตรัม ริมหาดลังโก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเลสดๆ
  แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้ “ พระตำหนักอันกุงดิงห์ ” เป็น อดีตที่ประทับของพระชนนีใน พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่มี ลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยราวกับพริ้วลมได้ รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในอาคารที่งกับWallpaper แบบแฮนด์เมดที่รังสรรค์ลวดลายด้วยดอกกุหลาบนานาพันธ์ ให้ล้อไปกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านชมร้านของฝาก Specialities of Hue เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง อาทิ ขนมเหนียว ขนมกรอบ ขิง อบแห้งปรุงรส เหล้าหมิงหมาง สมุนไพรบำรุงกำลังที่มีสรรพคุณ 108 เป็นต้น ต่อด้วยเข้าช้อบปิ้งที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่(10) ณ ภัตตาคารรอยัลปาร์ค เสร็จแล้วนำคณะลงเรือมังกรล่องเรือแม่
  น้ำหอมพร้อมรับฟังดนตรีกาเหว่บนเรือ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สีเสียง ชมสะพาน 7 สี (เปิดไฟเฉพาะเสาร์ อาทิตย์) เข้าที่พัก midtown hotel hue
วันที่ห้า: นครเว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ารับประทานอาหาร (11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระอำลาเมือง
  เว้ออกเดินทางสู่ชายแดน เวียดนาม ลาว ไทย
11.00น. คณะเดินทางถึงบริเวณชายแดนเวียดนาม ลาว เข้าช้อบปิ้งที่ตลาดลาวบาว สินค้าปลอดภาษีที่
  เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ นาฬิกา กระเป๋า เสื้อผ้า น้ำหอม ขนม ฯลฯ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่(12)ภัตตาคารเซโปน ผ่านพิธีการคนตรวจคนเข้าเมือง อำลาไกด์สาว
  เวียดนาม เข้าสู่ด่านแดนสวรรค์ไกด์สาวลาวขึ้นมาต้อนรับ แล้วออกเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขตชายแดนลาว ไทย
15.00น. เดินทางถึงสะหวันนะเขต เข้าสักการะพระธาตุอิงฮัง ข้ามด่านสู่ จ.มุกดาหาร  ออกเดินทางสู่
  กรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารเย็นที่(13)ที่ร้านอาหาร
วันที่หก: กรุงเทพมหานคร
05.00 น คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, ครีมกันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก,ไฟฉายยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง กรุงเทพมหานคร (หน้าวัดมอญ)
ราคาค่าบริการ ท่านละ 8,900   บาท
*นอนเดี่ยวเพิ่มคนละ 3,000 บาท
อัตรานี้รวม    - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน ไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ไทย-ลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าที่พักระดับ 3+4 ดาว  3 คืน             - ค่าอาหาร จำนวน 13 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม      - บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี  / คาราโอเกะ   /  วีดีโอ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ
เตรียมเดินทาง
- หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- เงินมัดจำสำรองที่นั่งล่วงหน้า 50% ส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนเดินทาง 10 วัน
โอนเข้าบัญชี น.ส.นาถอนงค์ เฮงบุญสุขกุลธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 002-2-77005-5

สนใจติดต่อสอบถาม เจ๊เซี้ยมไน้  02-448-667,086-092-2715

ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ...บุญรักษา

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้.วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม,เมืองดานัง..เมืองท่าอันดับสี่,ฮอยอัน..เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น,วัดเทียนหมู่,ช็อบปิ้งแบบจุใจที่..ตลาดดองบา

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM เที่ยวครบทุกไฮไลท์

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 07-12 กรกฎาคม 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน ช็อบปิ้งตลาดฮาน