เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

 

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก นั่งกระเช้าบาน่าฮิวล์

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน รวมวันเดินทาง ไปรถกลับรถ

วันที่หนึ่ง: จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เมืองเว้
06.00น. รับคณะที่ จ.มุกดาหารทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
                 รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมพลอยพาเลส ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่สพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ชมวิวแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยและชาวลาวมายาวนาน
08.00น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามแม่น้ำโขง ด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2
  สู่ด่านสะหวันนะเขตลาว ไกด์สาวลาวคอยให้การต้อนรับเปลี่ยนรถเป็นรถบัสVIP.45 ที่นั่งของลาว แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00น. คณะเดินทางถึงบ้านแดนสวรรค์ รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอารนางเห่ย บริเวณด่านแดนสวรรค์
  แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านเวียดนามที่ด่านลาวบาว ไกด์สาวเวียดนามทำเอกสารรอ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
14.00น. คณะเดินทางถึงเมืองดงฮา ระหว่างทางนำท่านชมอุโมงค์วินม๊อก ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ใช้หลบภัย
  ในช่างสงครามมีความยาวกว่า 1 ก.ม. สามารถบรรจุคนได้นับพันคนข้างในแบ่งเป็นห้องๆมีทางออกได้หลายทาง ดูกลมกลืนกับธรรมชาติสามารถอำพลางสายตาคู้ต่อสู้ได้ดูภายนอกแทบมองไม่เห็น มีเพียงร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้ ผ่านสะพานเฮียนเรือง ที่เป็นจุดแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้สมัยอดีตมีแม่น้ำเบนฮายความกั้น แบ่งแยกจากกัน พร้อมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าสลดใจ
19.00น. เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า
  Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม Century Park Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง: เมืองเว้-พระราชวังดายโน้ย-เมืองดานัง-หาดลังโก-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
06.00น. อรุณสวัสดิ์อนเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพระราชวังดายโน้ย เป็นพระราชวังหลังจากที่สิ้นสุดราชวงศ์เหงี่ยน สามารถมองเห็นป้อมฝูซ่วนสูงเด่น เดินผ่านประตูเที่ยงวัน เข้าชมพระราชวังไทยฮวา ศาลเจ้าจักพรรดิจีน พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ ที่หลงเหลือจากการทำลายในช่วงสมัยสงคราม ร่วมถ่ายรูปชุดฮ่องเต้ ฮองเฮา เก็บไว้เป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าเช่าชุดคนละ 100 บาท) แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ที่มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวและทันสมัยที่สุดในแถบอินโดจีน สู่เมืองดานัง
12.00น. ถึงเมืองดานัง มหานคร เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว
  ทางประวัติศาสตร์ที่น่า เยี่ยมชมอย่างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่ออย่างไบเบียนนอนเนื้อก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่น่าเยี่ยมชมที่ สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารโฝ๋เบี่ยน แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองฮอยอัน
14.00น. คณะเดินทางถึง เมืองฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hoi An) ในปี พ.ศ. 2542
  เข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่าง ดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา....ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ผ่าน...ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก เป็นหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย ออกเดินทางต่อ ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมืองดานัง แวะชม กาแจ๊บ (Ca chep) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ถ่ายรูปคู่หินอ่อนแกะสลัก ตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกรพ่นน้ำ เก็บภาพแห่งความประทับใจ
18.30น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารฟอร์ยู(พิเศษเมนูกุ้งมังกร) เข้าที่พัก danang riverside hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ดานัง-เจ้าแม่กวนอิ่ม-นั่งกระเช้าบานนา-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เข้าไหว้สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิ่ม ที่วัดหลินอึง ที่ ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่ เมืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงาม ได้เวลาออกเดินทางสู่ ภูเขาบานนา ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน นั่งกระเช้ากลับ ต่อด้วยนำท่านชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่ 90% ด้วย สรรพคุณของเยื่อไผ่จะช่วยกำจัดไรฝุ่นเหมาะสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้หรือ ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำหรับทุกเพศทุกวัย
12.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่หาดลังโก เมนูอาหารทะเลสดๆ แล้วออกเดินทางสู่เมืองเว้
  คณะถึงเมืองเว้ เข้าไหว้พระขอพรที่วัดเจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เป็นวัด ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม สร้างขึ้นในสมัยจาม โดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่น คือ เจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮว้มาตั้งแต่ปี 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับ ความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแล้วเทียนมู่ยังมีความสำคัญในแง่ของการ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจอีกด้วย พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารรอยัลปาร์ค
  เสร็จแล้วนำคณะลงเรือมังกรล่องเรือแม่น้ำหอมพร้อมรับฟังดนตรีกาเหว่บนเรือ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี เสียง ชมสะพาน 7 สี (เปิดไฟเฉพาะเสาร์ อาทิตย์) เข้าที่พัก midtown hotel hue หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  :  เมืองเว้-สะหวันนะเขต-จ.มุกดาหาร
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เก็บสัมพาระอำลาเมืองเว้ออกเดินทางทางสู่ชายแดน เวียดนาม ลาว ไทย
11.00น. คณะเดินทางถึงบริเวณชายแดนเวียดนาม ลาว เข้าช้อบปิ้งที่ตลาดลาวบาวสินค้าปลอดภาษีที่เขตเศรษฐกิจ
  พิเศษลาวบาว มีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ นาฬิกา กระเป๋า เสื้อผ้า น้ำหอม ขนม ฯลฯ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารเซโปน ผ่านพิธีการคนตรวจคนเข้าเมือง อำลาไกด์สาวเวียดนาม เข้าสู่
  ด่านแดนสวรรค์ไกด์สาวลาวขึ้นมาต้อนรับ แล้วออกเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต ชายแดนลาว ไทย
17.00น. คณะเดินทางถึงด่านสะหวันนะเขตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานแม่น้ำโขงสู่ เมืองมุกดาหาร
  แล้วออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
   
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, ครีมกันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ
โรงแรม/จำนวน 8-10 ท่าน 11-16 ท่าน 17-20 ท่าน พักเดี่ยว
พัก3 ดาว 9,000 8,700 8,400 2,000
พัก4ดาว 9,500 9,200 8,900 2,500

อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน (4ดาว2คืน3ดาว1คืน)
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สำหรับ ท่านที่จองทัวร์กับอุ้มรักทัวร์! ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง7วัน ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้ ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามกลาง

ในการจองทัวร์เวียดนาม ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามกลาง มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 4 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

*ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมพรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

สถานที่ท่อง เที่ยวเวียดนามกลาง

พระราชวังเว้เวียดนาม กลาง อดีตนครจักรพรรดิหรือพระราชวังที่ จักรพรรดิยาลอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียนเป็นผู้สถาปนาขึ้น เมืองแห่งนี้ได้รับการบันทึกไว้หลังจากอาณาจักรจามปาล่มสลายลง   เดิมเมืองเว้นั้นเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ในความปกครองของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล  แต่ราชวงศ์ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือตกไปอยู่ในการปกครองของขุนนางตริงห์ และทางตอนใต้ตกอยู่ในการปกครองของขุนนางเหวียน  ต่อมาได้ขัดแย้งกันและได้เกิดสงครามขึ้นมา พี่น้องตระกูลเตยเซินก่อกบฏขึ้นและยึดเวียดนามได้ทั้งหมด    เหวียนฉวางหรือที่คนไทยรู้จักพระองค์ในชื่อว่า องเชียงสือ ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้น    จึงได้ลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนาน ถึง 4 ปีแล้วกลับมาปราบกบฏลงได้ในปี พ.ศ. 2345 และรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกัน  โดยเรียกชื่อเสียใหม่ว่า เวียดนาม พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียนขึ้นปกครองเมืองเว้ ซึ่งเป็นราชธานี
วัดเทียนมู่ ตั้ง อยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่าง วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางด้านหลังของเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด
เมืองฮอยอัน (เวียดนาม: Hội An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้....
หมุ่บ้านแกะหินอ่อนนอนเนื๊อก เมืองดานัง เวียดนามกลาง หมู่บ้านเล็กๆห่างจากเมืองดานัง15ก.ม.เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อน ฝีมือดี ขายในราคาถูก นอกจากหินอ่อนแล้วยังมีหยก,หินตาแมว,เรซิล อดไม่ได้ที่จะซื้อมาประดับบ้านครับเวลาซื้อก็สนุกในการต่อรองราคา แม่ค้า70%พูดไทยได้ รับเงินไทยทอนเงินไทยครับ
ตั้ง อยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลัก เป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด  วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพร แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมาก
อุทยานแห่งชาติฟ็องญา-แก๋บ่าง (เวียดนาม: Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนามที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ในอำเภอโบ๊จักและอำเภอมิญฮว้า จังหวัดกว๋างบิ่ญ และติดชายแดนประเทศลาว ห่างจากกรุงฮานอยมาทางใต้ประมาณ 500 กิโลเมตร เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่ 857.54 ตารางกิโลเมตร อุทยานนี้มีชื่อเสียงในความสวยงามของถ้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่
เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม บาน่าฮิลล์ เขาบานา มีความสูง 1,467 เมตร อยู่ห่างจากเมืองดานัง 25 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 20-25 องศา บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง (ภาคเหนือคือซาปา และภาคใต้คือดาลัท)ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง ชมความสวยงมของน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) ชมวัดลินห์อึ๋ง(วัดพระใหญ่บนเขาบานา) สมัสการพระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร   กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2007 และได้รับการบันทึกจาก guinness world ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 โดยมีความยาว 5,042 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้


 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ และเมืองมรกโลกที่เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่วัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์ ฮอยอันเมืองโบราณ เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก ไปรถกลับรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ สุดยอดนั่งกระเช้าบานนาฮิลล์

เวียดนามกลาง โปรนี้ดี เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย

เวียดนามกลาง โปรนี้ดี เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางโปรนี้ดีที่ดานัง เว้ ดานัง ฮอยอัน สุดยอดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบานนาฮิลล์และนั่งรถวิโคล่ชมเมืองดานัง

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเริ่มจาก กทม. สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลางบูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์  เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางบูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์