โปรแกรมสุดพิเศษ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชุ่มฉ่ำ วันสงกรานต์ โดย สายการบิน ไทยสไมล์

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก (เสริมเตียง)

เด็ก (ไม่เสริมเตียง)

13-16 เมษายน 2560 (วันสงกรานต์)

17,500 บาท

16,500 บาท

14,500 บาท

กรณีพักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

วันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560     สุวรรณภูมิ – เว้ – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง 
05.30น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 4 หน้าเคาน์เตอร์ D 
  สายการบิน Thai Smile เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอินบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง (บริการ welcome  drink ต้อนรับทุกท่าน พร้อม แจกกระเป๋าที่ระลึก)
08.00น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WE 8108 บินตรงสู่สนามบินเมืองเว้ ศูนย์กลางแห่ง เวียดนามกลาง 
09.30น. เดินทางถึง Phu Bai International Airport เมือง เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ไห่เหวิน ซึ่งเจาะทะลุภูเขาขนาดใหญ่ 3 ลูกเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ผ่าน คาบสมุทรลังโก ชายทะเลที่สวยงาม
  เดินทางสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่าสวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองทะเลโอบล้อมกอดผืนดิน และสายหมอกโอบล้อมกอดผืนฟ้า" ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหาน เมืองนี้เติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศในปัจจุบัน 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์ซีฟู๊ด ณ ชายหาดลังโก
  นำท่านชม ภูเขาหินอ่อน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5  ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้อีกชื่อว่า ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า อดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะ  แต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่เวียดนาม ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า  พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ถุ่ยเซิน ซึ่งในอดีตชาวจามเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ศาสนาอยู่เช่นเดิม
  เดินทางต่อสู่เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)ชม เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งเป็น เมืองมรดกโลก สร้างขึ้นในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย เดิมทีเมืองนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมือง ชมความเก่าแก่และสวยงามของ สะพานญี่ปุ่น, วัดจีน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เยี่ยมชม บ้านโบราณฟุงฮึง บ้านทรงผสมญี่ปุ่น - จีน - เวียดนาม ที่มีอายุกว่า 200 ปี 
  (Phung Hung Ancient House) ชม สมาคมฝูเจี้ยน หรือ ฟุกเกี๋ยน (Phuc  Kien Assembly Hall) สถาปัตยกรรมจีนที่ถูกใช้เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในฮอยอัน สร้างเมื่อปี 1960 เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน ของจีน โดยในเวลาต่อมาได้มีการสร้างเสริมในส่วนของวัดเข้าไปเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่เทียนเห่าผู้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเรือซึ่งมีการค้นพบรูปปั้นของพระนางบนชายหาดฮอยอันเมื่อปี 1697 กระทั่งเวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก เมืองดานัง Sea Garden Hotel ระดับสี่ดาว
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560     บานาฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – เล่นน้ำชายหาดหมีแคว – โชวส์สะพานมังกรไฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ เปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศน์ที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าแห่งนี้ได้รับการบันทึกลง Guinness World Records สองอย่าง คือ เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และ เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ (1,291 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ  
  นำท่านสู่ สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour บนยอดเขาบานา ให้ท่านได้  เข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่ที่จัดไว้อย่างสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในมุมแบบพาโนรามา
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์
  ให้ท่านได้ใช้เวลาอิสระอย่างสนุกสนานบนดินแดน บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค สวนสนุกในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, บ้านไดโนเสาร์, รถไฟเหาะ(Alpine Coster), แมงมุมเวียนหัว รวมทั้งเกมส์สนุกๆ และ เครื่องเล่นเบาๆ ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ สนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ ร้านอาหารวิวสวยๆอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ (ราคาทัวร์รวมเครื่องเล่นแล้วไม่จำกัดจำนวนรอบ // เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กระทั่งเวลาอันสมควรนัดหมายทุกท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา
  นำท่านขึ้นชม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda)  บนคาบสมุทร เซินจ่า ซึ่งห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 10 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในกลุ่มวัดหลินอึ๋งทั้งสามแห่ง ซึ่งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ในเมืองดานัง วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม แกะสลักด้วยหินอ่อนตั้งอยู่บนฐานดอกบัวอย่างสง่างาม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร หันหน้าออกทะเล และ ด้านหลังเป็นภูเขา ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋ง มีความหมายว่าสมปารถนาทุกประการ ที่บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน
  นำท่านเดินทางต่อสู่ นำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมาย
  นำท่านสู่ ชายหาดหมีแคว ชายหาดที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 ชายหาดที่สวยที่สุดของเวียดนาม ให้ท่านได้ใช้เวลาอันรื่นรมย์กับกิจกรรมมากมาย บนหาดทรายสีข าวทอดยาวบนทะเลจีนใต้ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเว้ ที่แห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหนึ่งที่เงียบสงบและน่าสนใจ ด้วยวิวธรรมชาติที่สวยงามรอบหาดแต่มีความสงบร่มรื่น และน้ำทะเลเขียวฟ้าใส ให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างรื่นรมย์ กระทั่งเวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่โณงแรมเพื่ออาบน้ำ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนเวลาอาหารค่ำ
  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร     พิเศษ!!! เมนู กุ้ง Lobster
  ชม สะพานมังกรไฟ สัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ซึ่งในยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นการแสดงลมหายใจแห่งไฟ ตัวมังกรถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่าพันหลอด ส่องสว่างสวยงามในยามค่ำคืน ชมการแสดงมังกรพ่นน้ำพ่นไฟที่สวยงามอลังการ
  ที่พัก เมืองดานัง Sea Garden Hotel ระดับสี่ดาว
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560    โบสถ์ชมพูแห่งเมืองดานัง – ปราสาทหมีเซิน – เมืองเว้ – พระราชวังอันกุดิงห์ พิเศษ! ล่องเรือแม่น้ำหอมพร้อมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับ โบสถ์ชมพูแห่งเมืองดานัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ติดกับถนนตรันฝู เยื้องกับโรงแรมแบมบูกรีน เป็นสถานที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของศา  สนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเริ่มจากมิชชันนารีตะวันตกพวกแรกได้เดินทางเข้ามาทางอ่าวตังเกี๋ยทางภาค เหนือของเวียดนามในปี ค.ศ.1533 และเผยแผ่เข้าสู่เวียดนามกลางอย่างถาวรเมื่อปี ค.ศ. 1615 โดยคณะมิชชันนารีโปรตุเกส โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1923 สมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จุดเด่นของโบสถ์ดานังแห่งนี้คือตึกสไตล์กอทิธสีชมพู ที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของดานัง ภายนอกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายอันประณีต ถัดเข้าด้านในเป็นห้องโถงอันกว้างขวาง ตกแต่งด้วยกระจกสีสันสวยงาม ชาวเมืองจะเดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้ในตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะคลาคล่ำไปด้วยจักรยานยนตร์ของชาวเมืองที่เดินทางมาเข้า โบสถ์ นับเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เหนียวแน่นอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
  นำท่านสู่หุบเขาหมี่เซิน อยู่ห่างจากเมืองดานังไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ชมอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ปราสาทหมี่เซิน ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ปราสาทหมีเซินเป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือมาจากอาณาจักรจามปาที่มีความรุ่งเรืองยาวนานถึงพันกว่าปีโดยเฉพาะในชช่วงศตวรรษที่ 4-15 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถา  ปัตยกรรมของฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน ในอดีตปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาพระศิวะ นอกจากตัวปราสาทแล้วยังมีรูปปั้น วัด และถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าดงดิบ ในสมัยก่อนมีสิ่งก่อสร้างโบราณกว่า 70 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนามจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบิน B52 ของอเมริกา โบราณสถานฮินดูนี้ถูกระเบิดตกใส่ไปหลายแห่ง จนปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 22 หลังเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีก็ยังงดงามควรค่าแก่การเยี่ยมชม เพราะนับเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในแหลมอินโดจีน ที่สามารถสะท้อนความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมของจามได้ดีที่สุด 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
  เดินทางถึง นครเว้ ซึ่งตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ 640 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 1051 กิโลเมตร เมืองเอกของจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เว้มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศจนถึงปี พ.ศ. 2488 เมื่อจักรพรรดิบ๋าวได๋ แห่งเวียดนามทรงสละราชสมบัติ และมีการก่อตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นที่ฮานอย ทางตอนเหนือของเวียดนาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 จักรพรรดิบ๋าวได๋ ทรงได้รับการช่วยเหลือจากชาวฝรั่งเศสในอาณานิคมและทรงก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ คือ ไซ่ง่อน ทางใต้ของประเทศ นอกจากนี้ เมืองเว้ ยังเมืองเทศกาลซึ่งเป็นสถานที่จัดงานระดับสากลทุกๆ 2 ปี 
  นำท่านชม พระตำหนักอันดิงห์ (An Dinh Palace) เป็นอดีตที่ประทับของพระชนนีใน  พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม  ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่มี ลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยราวกับพริ้วลมได้  รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในอาคาร พบกับความสวยงามของ Wallpaper แบบแฮนด์เมดที่เพนท์ด้วยมือทั้งหมด รังสรรค์ลวดลายด้วยดอกกุหลาบนานาพันธ์ให้ล้อไปกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์  ซึ่งพระเจ้าไคดิงห์ทรงสร้างให้มีสถาปัตยกรรมไสตล์โมเดิร์นยูโรเปียน เมื่อปี 1917 และเสร็จในปี 1919 และในปี 1922 พระราชวังแห่งนี้ได้เป็นที่พำนักของเจ้าชายวิงทุยห์ (กษัตริย์เบ๋าได๋) พระราชวังนี้มีความสวยงามจากการสร้างด้วยลักษณะแบบพระราชวังยุโรปที่ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐ ภายในยังคงข้าวของเครื่องใช้และภาพวาดมากมายให้ได้พบเห็นอย่างตื่นตาตื่นใจ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารค่ำ … 
  นำท่าน ล่องเรือมังกร เสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือตาม แม่น้ำหอม (แม่น้ำเฮือง ยาง) กำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมและร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำ แม่น้ำหอมเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ น้ำจึงไม่ลึกแต่ใสสะอาดไหล ชมธรรมชาติที่งดงามสองฟากฝั่ง ทั้งแมกไม้ วัดวาอาราม สุสานจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียน สะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม และชมความงามสองฟากฝั่ง พร้อมขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองจากสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิและราชสำนัก ชมความงามของ สะพานเจ็ดสี ซึ่งออกแบบโดย Mr.Gustave Eiffle ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบหอคอยไอเฟลที่ฝรั่งเศส โดยสะพานจะมีการเปิดไหสลับแสงสีในวันเสาร์อาทิตย์
  เข้าสู่ที่พัก เมืองเว้ Mid Town Hotel โรงแรมระดับสี่ดาวริมแม่น้ำหอม
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560      เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังหลวงไดนอย – สุสานไคดองห์ – วัดตื่อเฮี๊ยว – นัมเกียว -  ตลอดดองบา – สนามบิน – สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชม วัดเทียนมู่  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอม วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเก๋งแปดเหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน  7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ส่วนฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ถึง 2.000 กิโลกรัม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัด
  นำท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ (Dai Noi) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีน ตามแบบพระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้ามของจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงค์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ประทับชื่อกษัตริย์เบ๋าได๋ และต่อมาก็กลายเป็นที่ซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จนถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี คศ.1968 ทำให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993 พาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษรที่ทำการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านเข้าชม สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เพราะเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอ นกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้นไปสู่สานชั้นหนึ่ง จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์ ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวาเป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเสศในปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน
  นำท่านสู่ วัดตื่อเฮี้ยว วัดโบราณขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกรุงเก่าเว้  วัดมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่หลุมฝังศพและอาคารบูชาพลเรือเอกเล วัน เหยียด และฮวงซุ้ยขันทีในบริเวณวัด วัดตื่อเฮี้ยวถูกก่อสร้างตามสไตล์โบราณ โดยเป็นอาคาร ๕ ห้องที่มีวิหารบูชาพระพุทธเจ้า และพระบรรพบุรุษ ด้านหน้าประตูวัดมีเจดีย์สามชั้นที่ได้รับการก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.๑๘๙๖ ซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกตามพระราชโองการของกษัตริย์  ประตูของวัดถูกก่อ สร้างเป็นรูปโค้ง มีสองชั้น และมีหลังคา มีสระรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ปลูกบัวและเลี้ยงปลาสวยงามตั้งอยู่ตรงทางเข้าวิหาร ทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศที่สงบทำให้วัดตื่อ เฮี้ยวได้กลายเป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาวชาวเว้ที่มานมัสการ ทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด อีกทั้งเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาวัดโบราณของเว้จากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ
  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ตลาดพื้นเมืองใจกลางเมืองเว้ มีของฝากและของใช้นานาชนิด ซึ่งสามารถต่อราคาได้ถูกมาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า ฯลฯ กระทั่งเวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน Phu Bai International 
19.15น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WE 8111 มุ่งสู่ประเทศไทย 
20.45น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ เก็บความประทับใจตลอดการเดินทาง

..................ขอบพระคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเรา...................

ค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชนิดหมู่คณะ ชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ พร้อมทั้งค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำมัน, ค่าประกันทางการบินของสายการบิน
2.ที่พักห้องธรรมดาตามรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน หากไม่ต้องการพักเดี่ยว)
3.ค่าอาหารตามรายการ, ค่าบริการรถโค้ชปรับอากาศอย่างดี พร้อม Wifi บนรถ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
4.มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ไทยบริการตลอดการเดินทาง
5.น้ำแร่บริการท่านละ 2 ขวดต่อวัน / ผ้าเย็นชื่นใจ
6.สมนาคุณ กระเป๋าชอปปิ้ง ท่านละ 1 ใบ
7.ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าบริการไม่รวม
1.ค่าทิปสำหรับ มัคคคุเทศก์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ (ประมาณ 550 บาท ต่อท่านตลอดทริป) 
2.ค่าหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่า4.อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
5.ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
6.ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่สายการบินกำหนด (ท่านละ 20 กก./ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)
7.ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
8.ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
9.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
** เงื่อนไขในการจอง **
1.  ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 8,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย  20 วันก่อนการเดินทางโดย โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
-ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
-ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
2. วันเดินทางที่ตรงช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯ จำเป็นต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ราคาที่แจ้งข้างบนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบิน, โรงแรมก่อนการเดินทาง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, ช่วงเวลาที่เดินทางและจำนวนผู้ร่วมเดินทางจริง
**  ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำไม่ครบ 30 ท่าน และรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น **
ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม. ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น (เนื่องจากเป็นกฏของสายการบิน)
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะเดินทางเป็นสำคัญ
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. กรณีผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมกับคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง และ/หรือ ภัยธรรมชาติ เหตุจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลทางการเมืองหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ   
2. หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
3. หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้

โปรแกรมสุดพิเศษ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชุ่มฉ่ำ วันสงกรานต์ โดย สายการบิน ไทยสไมล์

โปรแกรมสุดพิเศษ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชุ่มฉ่ำ วันสงกรานต์ โดย สายการบิน ไทยสไมล์

เที่ยวแบบไม่มีใครเหมือน ครบรสแห่งความเป็นที่สุดทะเล และ ชายหาดที่สวยที่สุดของเวียดนามกลาง ปราสาทหมี่เซิน เมืองโบราณ Unesco ฮอยอัน สวนสนุกบานาฮิลล์ (เล่นไม่จำกัด) หมู่บ้านหินอ่อน สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน  พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน โดยบางกอกแอร์เวย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เดินทาง 26ก.พ.- 1 มี.ค./26-29 มีนาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน Thai Smile Exclusive Hue  เว้ -ดานัง -ฮอยอัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน Thai Smile Exclusive Hue เว้ -ดานัง -ฮอยอัน 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พิเศษ!! พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน ทานอาหารสไตล์เวียดนามอันเลิศรส บินตรง สู่เมืองเว้ เที่ยวครบอาหารดี

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 10-15กุมภาพันธ์ 12 - 17 เมษายน09-14 พฤษภาคม 07-12 กรกฎาคม11 - 16 สิงหาคม 60

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน ช็อบปิ้งตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลาง พระราชวังเว้.วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม,เมืองดานัง..เมืองท่าอันดับสี่,ฮอยอัน..เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น,วัดเทียนหมู่,ช็อบปิ้งแบบจุใจที่..ตลาดดองบา

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเวียดนามกลางเว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต นั่งกระเช้าที่บานาฮิลล์