ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน Thai Smile Exclusive Hue เว้ -ดานัง -ฮอยอัน 4วัน3คืน

 

“ เว้  เป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในภูมิภาค “ที่ไม่ซ้ำใคร”
เป็นวัฒนธรรม ของเวียดนามที่เป็นเอกภาพปึกแผ่น”
( คำกล่าวของศาสตราจารย์อาวุโส Tran Quoc Vuong) 
กำหนดการเดินทาง
13-16 เมษายน 2560    วันหยุดสงกรานต์
28-01 พฤษภาคม 2560 วันหยุดแรงงาน
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเว้ - พระราชวังโบราณ – ร้านอ๋าวหย่าย
05.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
  สมายล์  Thai Smile  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.00น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยเที่ยวบินที่  WE 8108
09.30น. เดินทางถึงสนามบิน  Phu Bai International Airport เมือง เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่เมืองเว้ เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม  จากนั้นนำท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี (ระหว่างปี ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ.1945)  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะล่มสลายไปกับราชวงศ์สุดท้ายที่ราชวงศ์เหงียน  ซึ่งมีกษัตริย์ทั้งหมด 13 องค์ นำท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI )  ซึ่ง UNESCO ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 11  ธันวาคม ค.ศ. 1993 พระราชวังแห่งนี้ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845  
  พระราชวังแห่งนี้   สร้างตามความเชื่อแบบจีน   ตามแบบพระราชวังกู้กง หรือ  พระราชวังต้องห้ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่ทำการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม  ชม ศาลบรรพกษัตริย์      แห่งราชวงศ์เหงียน แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม    
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
  จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมร้านตัดชุดประจำชาติเวียดนาม “อ๋าวหญ่าย”  ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อผ้าสวย ๆ หลากสีหลายลายและสามารถสั่งตัดให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน  บริการจัดส่งที่โรงแรมเพื่อให้ท่านได้สวมชุดใส่เดินเล่นถ่ายรูปรอบเมืองในวันรุ่งขึ้นได้  หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อพลอยธรรมชาติแท้สีสันสดใส สวยงามและไข่มุกตลอดจนครีมไข่มุกหรือครีมหน้าเด้ง ในราคาที่คุณจับจองเป็นเจ้าของได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร (3)
  นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ Huong Giang Hotel   หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาว จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เว้ - ล่องเรือมังกรสู่วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) - พระตำหนักอันดิงห์ - ตลาดดองบา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (4) นำคณะลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม
  ชมบรรยากาศที่สวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำหอมเพื่อเดินทางสู่ วัดเทียนมู่  วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเก๋งแปดเหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ส่วนฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ถึง 2,000 กิโลกรัมและวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัดหลัง
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมร้านของฝาก  Specialities of Hue  เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง อาทิ ขนมเหนียว ขนมกรอบ เหล้าหมิงหมาง สมุนไพรบำรุงกำลังที่มีสรรพคุณ 108  เป็นต้น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)  
บ่าย นำท่านชม เมืองเว้  เพื่อนำท่านชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh)     ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่ 12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับการตกทอดมานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า
  นำท่านชม “พระตำหนักอันดิงห์ ” (An Dinh Palace) เป็นอดีตที่ประทับของพระชนนีใน  พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม  ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่มี ลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยราวกับพริ้วลมได้  รวมทั้งการประดับตกแต่งภายในอาคารทึ่งกับ  Wallpaper แบบแฮนด์เมด ที่รังสรรค์ลวดลายด้วยดอกกุหลาบนานาพันธ์ให้ล้อไปกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์  ซึ่งพระเจ้าไคดิงห์ทรงสร้างให้มีสถาปัตยกรรมไสตล์โมเดิร์นยูโรเปียน เมื่อปี 1917 และเสร็จในปี 1919 และในปี 1922 พระราชวังแห่งนี้ได้เป็นที่พำนักของเจ้าชายวิงทุยห์ (กษัตริย์เบ๋าได๋) พระราชวังนี้มีความสวยงามจากการสร้างด้วยลักษณะแบบพระราชวังยุโรปที่ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐ ภายในยังคงข้าวของเครื่องใช้และภาพวาดมากมายให้ได้พบเห็นอย่างตื่นตาตื่นใจ
  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า กาแฟ และของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6)
  นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ Huong Giang Hotel   หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาว จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้
วันที่สาม : เว้ – ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ฮอยอัน - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค                     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (7) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง  
  องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล  คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด  วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมาก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน นำท่านเดินชมย่านการค้า แล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเพื่อความเป็นสิริมงคล นำชม สะพานญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน เชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และชม บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17  ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก  ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ
12.00น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (8) 
  หลังจากนั้น  นำท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก  ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีตส่งออกจำหน่ายทั่วโลก   
  จากนั้นเยือนภูเขา บานาฮิลล์  ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตรซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop  เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุก ขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park)  คือ สวนสนุก
ในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลส์มีหลาย ๆ  โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุก ๆ  เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน   
ค่ำ รับประทานอาหารที่บานาฮิลล์ (9) บริการท่านด้วยเมนูสไตล์เวียดนามอันเลิศรส 
  นำท่านเข้าสู่พักเมืองดานัง บนยอดเขาบานาฮิลล์ Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาว
วันที่สี่ : ดานัง - เว้ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม(10)  ได้เวลานำท่านสู่เมืองเว้ 
  ระหว่างทางนำท่านชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลโดยเฉพาะไข่มุกเม็ดงามพาท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก เม็ดสวยสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้ ที่นำมาเรียงร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือสามารถซื้อหากลับไปเป็นของกำนัลแก่ตนเองและคนที่ท่านรัก ด้วยราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (11)  ริมหาดลังโก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเลสด ๆ
  ระหว่างทางนำท่านชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่ 90% ด้วยสรรพคุณของเยื่อไผ่จะช่วยกำจัดไรฝุ่นเหมาะสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้หรือป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำหรับทุกเพศทุกวัย        
  นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Bai International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
19.15. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 811
20.45น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการ (คิดไว้ ณ วันที่ 16/01/2560)

รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

13 – 16 เม.ย. 60

วันหยุดแรงงาน

28 เม.ย. -  01 พ.ค. 60

ราคาท่านละ(พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)    

18,900

17,900

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,900

5,900

 

 

 

 

 

 

 

** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น เก็บท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง (กรุณาชำระพร้อมค่าทัวร์)
** เงื่อนไขในการจอง **  
1.  ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย20 วันก่อนการเดินทาง โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
* ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
* * อัตราค่าบริการรวม **
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
2. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
8. หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)    
** อัตราค่าบริการไม่รวม **
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก 
2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เก็บท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง   (ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ)
หมายเหตุ
 **  เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**  ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิก เป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำไม่ครบ 35 ท่าน และรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 **  ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
 ** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ** 
1. หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ    
 2. หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 3. หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
6.  หากท่านมีการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อต่อเที่ยวบิน  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
7.  ขอสงวนสิทธิ์ราคาทัวร์ดังกล่าวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

 

** เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PG ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้

โปรแกรมสุดพิเศษ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชุ่มฉ่ำ วันสงกรานต์ โดย สายการบิน ไทยสไมล์

โปรแกรมสุดพิเศษ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชุ่มฉ่ำ วันสงกรานต์ โดย สายการบิน ไทยสไมล์

เที่ยวแบบไม่มีใครเหมือน ครบรสแห่งความเป็นที่สุดทะเล และ ชายหาดที่สวยที่สุดของเวียดนามกลาง ปราสาทหมี่เซิน เมืองโบราณ Unesco ฮอยอัน สวนสนุกบานาฮิลล์ (เล่นไม่จำกัด) หมู่บ้านหินอ่อน สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน  พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน โดยบางกอกแอร์เวย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เดินทาง 26ก.พ.- 1 มี.ค./26-29 มีนาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน Thai Smile Exclusive Hue  เว้ -ดานัง -ฮอยอัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน Thai Smile Exclusive Hue เว้ -ดานัง -ฮอยอัน 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พิเศษ!! พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน ทานอาหารสไตล์เวียดนามอันเลิศรส บินตรง สู่เมืองเว้ เที่ยวครบอาหารดี

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศ ราคา 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 10-15กุมภาพันธ์ 12 - 17 เมษายน09-14 พฤษภาคม 07-12 กรกฎาคม11 - 16 สิงหาคม 60

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน ช็อบปิ้งตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลาง พระราชวังเว้.วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม,เมืองดานัง..เมืองท่าอันดับสี่,ฮอยอัน..เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น,วัดเทียนหมู่,ช็อบปิ้งแบบจุใจที่..ตลาดดองบา

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเวียดนามกลางเว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต นั่งกระเช้าที่บานาฮิลล์