ทัวร์สิบสองปันนา 5วัน-4คืน (เครื่องบิน)

 

 เชียงราย ทัวร์สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน)
เชียงราย – ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง สิบสองปันนา
ขอ แนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ R3A ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปัน นา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
กำหนดการเดินทาง:              วันที่ 20-24 ต.ค. / 1-5 ธ.ค. / 8-12 ธ.ค. 59 / 30-3 ม.ค. 60
วันแรก    : กรุงเทพฯ – ดอนเมือง - เชียงราย 
15.00น..... คณะ พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  / แอร์ เอเชีย  รับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
16.50 น. พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ / แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ ....................
18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง  :   เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อหาน – เมืองหล้า 
06.00 น. อรุณ สวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย 
  แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สู่ เมืองหลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำ
  ท่านเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่ R3a (คุนหมิง – กรุงเทพฯ) สู่ เมืองหล้า
18.00 น. เดินทางถึง เมืองหล้า รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JING TAI HOTEL (หรือเทียบเท่า) ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
วันสาม   :  ตลาดเช้าเมืองหล้า – สวนป่าอรัญญา – ถ้ำควายขาว – หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวง – อาหารพื้นเมือง 
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระเดินเที่ยว ตลาดเช้าเมืองหล้า จากนั้น เดินทางต่อสู่ 
  สวนป่าอรัญญา ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้น นำท่านล่องเรือชมเขื่อนว่านเทียน ชื่นชมบรรยากาศป่าสองฝั่งแม่น้ำ Nanla
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางชม ถ้ำควายขาว หรือ BAOJIAO CATTLEDONG มี ความยาวประมาณ 3,360 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย และลำธารน้ำที่ประดับประดาไปด้วยเสียงไฟหลากสีสัน ทำให้เกิดการจิตนาการเป็นลักษณะต่างๆ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านไทลื้อ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เชียงรุ่ง 1 ใน 3 เมืองเอกของสิบสองปันนา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่7) ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบไทลื้อ
  นำท่านเข้าที่พัก BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า) ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
วันสี่        สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงไทลื้อ – สวนบ้านทิง – วัดป่าเจ – โชว์พราณาสี
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม สวนป่าดงดิบ ชม การแสดงสัตว์แสนรู้ และชมฝูงนกยูงนับ 100 ตัวซึ่งจะบินลงจากภูเขาเพื่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวเตรียมไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาและการแสดงพื้นเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมสนุกได้ อาทิ เต้นรำ ร้องเพลง การสาธิตชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัด นิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระ พุทธรูปปางขอฝน (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมสวนบ้านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทอเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงาน ที่ สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน ที่สมเด็จพระเทพฯได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ่ง และวัดป่าเจหรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน วัด แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเพราะเป็นวัดที่ใหญ่ ที่สุดที่เปรียบเสมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ในอดีตชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ เรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอม รับจากสังคม ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผู้ชายชาวเชียงรุ่งให้ความสนใจกับการทำมาหากินมากกว่า การบวชเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร  นำท่านชมโชว์วัฒนธรรม "พาราณสี" เป็นการนำเสนอถึงพระพุทธศาสนาที่เดินทางเข้ามาถึงเมืองสิบสองปันนา การแสดงงานประเพณีสงกรานต์ และการโชว์ถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา ดูสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า) ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
วันห้า    :   เชียงรุ่ง – หลวงน้ำทา – เชียงของ – เชียงราย – กรุงเทพฯ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) ณ ห้องอาหารโรงแรม  อิสระให้ทุกท่านทำภาระกิจส่วนตัว 
  สมควร แก่เวลานำท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม  ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง หลังจากนั้นเดินทางต่อ
12.00 น. รับ ประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่11)  เมืองหลวงน้ำทา  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย
18.00 น. เดิน ทางถึง ท่าอากาศยาน จ.เชียงราย นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์ นกแอร์ / แอร์เอเชีย รับบัตร                                                              โดยสาร ขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)  
21.15 น. พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ / แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ .................
22.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
  ............................................................................
  อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่าน พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ

ผู้ใหญ่2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับ

ผู้ใหญ่2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันปิยะ..................20-24 ต.ค. 59

วันพ่อ.....................1-5 ธ.ค. 59

วันรัฐธรรมนูญ........8-12 ธ.ค. 59

 

16,900

 

16,900

 

15,900

 

15,400

 

3,500

วันขึ้นปีใหม่............30-3 ม.ค. 60

17,900

17,900

16,900

16,400

3,500

 

  อัตรานี้รวม
  ·         ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ – เชียงราย / เชียงราย – กรุงเทพ
  ·         ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน
  ·         ค่าวีซ่า (หน้าด่าน) ประเทศจีน
  ·         ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ·         ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว
  ·         ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  ·         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
  ·         ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
  ·         ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  อัตราดังกล่าวไม่รวม
  ·         ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าหน้าด่านจีน ท่านละ 20 หยวน
  ·         ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ 100 หยวน /ต่อท่าน)
  ·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
  ·         ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
  การสำรองที่นั่ง
  - วางมัดจำท่านละ 7,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่าน บัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน  พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง
  โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
  ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  -ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  - ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
  เอกสารเดินทาง **(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
  1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
  ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์   
  1.ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด
   **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
  2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง    บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
  3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย                            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

  หมายเหตุ
  ·        ใน กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  ·        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  ·        บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญ หายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
  ·        กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
  ·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
  ·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
  เมือง สิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึง กับประเทศไทย
   ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างครับ
   การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
  ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ
    อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลยครับ
   เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
  การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไปนะครับ เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้ครับ
  ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากครับ
  -สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขาครับ
  *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 15 ท่าน***