ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

 

สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

 
 
 กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันศุกร์ และ วันหยุดราชการ  
 18-20ก.ค./12-14ส.ค./22-24ต.ค./3-5,10-12 ธ.ค. 59 /31-2 ม.ค. 60  
วันแรก :  กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม   
04.00น....... คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัท อุ้มรักทัวร์  คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง   
  สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1, บนรถ)  
09.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง  
   เป็นรถปรับอากาศฝั่งกัมพูชา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ   
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ. เสียมเรียบ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย   
  ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงชนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล   
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
   ณ โรงแรม SIEM REAP VACATION (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์  
วันที่สอง  : ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรม – นครธม (ปราสาทบายน) นครวัด – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบำอัปสร  
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางเที่ยวชม  
   ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"  ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม   
  สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม
ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) สมควรแก่เวลา   
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์  
วันที่สาม : วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ- โรงเกลือ-  ปอยเปต - กรุงเทพฯ  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่    
  หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) พร้อมชมหมู่บ้านแกะสลักหิน  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี   
  พร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
20.00น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
  .........................................................................................................  
  อัตราค่าบริการ   
 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักคู่) 

ท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

เด็ก มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก ไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

 

ทุกช่วงเวลาเดินทาง

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

 

2,500

 

 
 
  อัตรานี้รวม  
  ·       ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )  
  ·       ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น  
  ·       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)  
  ·       ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)  
  ·       ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ  
  ·       ค่าผ่านด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต)  
  ·       ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ  
  ·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
  ·       ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง  
  อัตราดังกล่าวไม่รวม  
  ·       ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ใช่คนไทย)  
  ·       ค่าทิปไกด์ 200 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง)  
  ·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร  
  ·       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)  
  ·       กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม  
  เอกสารประกอบการเดินทาง  
  ·       หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
  การสำรองที่นั่ง  
  - วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง  
  - ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
  การชำระเงิน  
  โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  - ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
  ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  *ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
  1.ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
  2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
  3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  หมายเหตุ
  ·       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  ·       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  ·       บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
  ·       กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
  ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
  ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ***อุ้มรักทัวร์*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน***
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน ชมนครวัด นครธม 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3วัน2คืน

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัด -นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัดนครธม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก เที่ยวพนมเปญเมืองหลวงใหญ่แห่งกัมพูชา ยิ่งใหญ่ตระการตากับมหาปราสาทเต็มอิ่มกับเมนูอาหารนานาชาติ

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ชมนครวัดนครธม 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตลเลสาบ ไปรถกลับรถ3วัน2คืน รวมทุกอย่างจาก กทม.