ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง3 มรดกโลก เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองยา บานาฮิลล์

  

 

@เว้...พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์

@ฮอยอันเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง

@มหัศจรรย์ถ้ำฟองยาล่องเรือชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์

@ฟองญา..สุดยอดกับปฏิมากรรมหินงอกหินย้อยที่ยังมีชีวิต

@นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย

@เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศษกับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก

 โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง 3มรดกโลก 5วัน 4คืน

วันที่หนึ่ง : จ.นครพนม – แขวงคำม่วน – เมืองดงเหย
07.00 น. รับคณะที่ อ.เมืองนครพนม เจ้าหน้าที่บริษัทอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
               ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางด้านศุลกากร ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 สู่ แขวงคำม่วน แล้วมุ่งสู่ ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่และใกล้ชายแดนเวียดนามมากที่สุด ตามเส้นทางท่านจะได้ชมบรรยากาศแบบเรียบง่ายของชาวลาว และวิวทิวทัศน์ที่งดงามด้วยภูเขาป่าหินปูนที่สลับซับซ้อนดั่งภาพวาด ระยะทางประมาณ 140 ก.ม.
11.00 น. ถึง ด่านนาพ้าวชายแดนลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านจอลอ ของประเทศเวียดนาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ด่านเวียดนามได้เวลา เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางต่อสู่เมืองกวางบิน
 15.00 น.

ระยะทางประมาณ 150 กม  ...เข้าชมถ้ำฟองยา 1 ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5 ในปี 2003 อุทยานแห่งชาติฟ่องญา-แก๋บ่าง

 

ได้ รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภททางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 27 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส... ถึงท่าเรือไป ถ้ำฟองยา (Phong Nha Cave) ลงเรือล่อง แม่น้ำซอน (Son River) (เรือ 1 ลำ สามารถนั่งได้ 10-12 ท่าน) น้ำใสเย็น กว้างตื้น ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งของชาวเวียดนาม ความงามที่น่าทัศนายิ่ง มีขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นองค์ประกอบ เป็นภาพที่วิจิตร และสวยงามยิ่งนักท่านจะได้พบความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างแต่งแต้มมีหินงอกหิน ย้อยรูปร่าง ประหลาด กว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ กระทบแสงสีที่ซ่อนไว้ เปล่งประกายน่าชมสมควรยิ่งที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกและเชื่อคำล่ำลือ ว่าสวยงามที่สุดของเวียดนาม เก็บภาพแห่งความประทับใจ กลับสู่ที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ... เข้าที่พัก SAIGON QUANG BINH HOTEL พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองดงเหย – เมืองเว้ –อุโมงค์วินห์ม๊อก-พระราชวังดายโน๊ย-วัดเทียนมู่
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. คณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ ตามเส้นทางหมายเลข 1 เส้นทางหลักของเวียดนามเส้นทางสายโฮจิมินห์
  ระหว่างทางท่านจะได้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นพร้อมเรื่องรวมและร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์......แวะเข้าชม อุโมงค์วินม๊อกซ์ ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหลุมขุดเพื่อหลบภัยช่วงสงคราม ข้างในสามารถบรรจุคนได้นับพันคน ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็น จนสามารถบังตาข้าศึกได้ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
12.00 น. ถึงเมืองเว้ เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตก
  จะ ใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ...........เข้าเยี่ยมชม “พระราชวังเว้” หรือ “พระราชวังดายโน้ย” พระราชวังต้องห้าม โบราณสถานในเมืองที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2536 พระราชวังเว้ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก "พระราชวังกู้กง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ที่กรุง ปักกิ่ง ประเทศจีน มาเต็มเหนี่ยวเพราะถูกปกครองโดยจีนนับ พันปี มองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ไทเฮา หรือชุดนางสนม (ท่านละ 80 บาท) เก็บภาพที่ระลึก เข้าไหว้พระขอพรที่วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เป็นวัด ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม สร้างขึ้นในสมัยจาม โดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่น คือ เจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮว้มาตั้งแต่ปี 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับ ความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแล้วเทียนมู่ยังมีความสำคัญในแง่ของการ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจอีกด้วย พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ณ ภัตตาคารเมืองเว้ เข้าที่พัก Century Riverside Hue Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : สุสานไคดิงห์-เมืองดานัง-วัดหลิงอึ๋ง-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านหินอ่อน
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร นำท่านเข้าชมสุสาน Khai Dinh สุสานจักรพรรดิ์ไคดินห์
  ตั้ง อยู่บนเนินเขาที่ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย มีอายุราวกว่า 80 ปี มีความยิ่งใหญ่อลังการ ตั้งอยู่บนภูเขา ความสวยงามของสุสานแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียว เป็นศิลปะแบบหลุยส์ (โรโกโก ROCOCO) ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบก่อสร้างผสมผสาน แบบฝรั่งเศส และเวียดนาม ที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืน ความงามตระการตาของสุสานแห่งนี้ถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศเวียดนาม แล้วออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ที่สร้างตัดภูเขาหลายลูก ผิดกับสมัยก่อนต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขา ใช้เวลานานกว่าจะถึง เมืองดานัง
11.30 น. ถึงเมืองดานัง เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
  ที่ น่าเยี่ยมชมอย่างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่ออย่างไบเบียนนอนเนื้อก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่น่าเยี่ยมชมที่ สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม นำคณะท่านเข้าชม วัดหลิงอึ่น ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ่ม อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตรมีทำเลดีและมี สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการ ส่วนคำว่า บ๊ายบุต นั้น บ๊าย คือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเลหากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการ คุ้มครองให้ปลอดภัย
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน หรือ โห่ยอาน
  เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hội An) ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่าง ดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา
14.00 น. ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือ
  แล้ว เดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก โรงแรมแบ็คดัง เมืองฮอยอัน หรือเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน
  ที่ประดับประดาด้วยโคมไฟ สุดโรแมนติก
วันที่สี่ : เมืองดานัง - บานนาฮิลล์-เมืองเว้ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
06.00 น. รับประทานอาหาร(10) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมออกเดินทาง สู่เมืองดานัง
  ผ่าน...ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก เป็นหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย ออกเดินทางต่อ
09.30 น. นำคณะขึ้นเขา บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้า
  มาปกครอง เวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง ชมวัด ลินห์อึ๋ง(วัด พระใหญ่บนเขาบานา) กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2007 และได้รับการบันทึกจาก guinness world ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 โดยมีความยาว 5,042 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างให้เป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของ เวียดนาม ที่รอให้ท่านได้มาสัมผัส กลับลงมาออกเดินทางสู่เมืองดานัง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(11) ที่อ่าวลังโกกับอาหารทะเลสดๆบรรยากาศ ริมทะเลลังโก
  หลัง อาหารจะเดินชมบรรยากาศริมชายหาดหรือจะเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ไข่มุกแท้ ชา กาแฟ เหล้าจักรรดิ์มิ่งหม่างที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ด ตามสมเหล้าจักรรดิ์มิ่งหม่างที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ด ตามสมัครใจ จนได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองเว้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์จาม อาณาจักรจามปา
  เป็น อาณาจักรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7 (บ้างก็ว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 เพราะ ในช่วงแรก ความสัมพันธ์กับอาณาจักร Lâm Ấp ยังไม่ชัดเจน) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นตอนกลาง และ ตอนใต้ของเวียดนามปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15หลังจากนั้นอาณาจักรจามปาก็ค่อย ๆ เสื่อมถอยลง มีศึกสงครามกับอาณาจักรไดเวียด (Đại Việt) ทางเหนือ และ เขมรทางใต้ ตลอด แพ้บ้างชนะบ้าง (ที่ชนะนี่ก็เคยบุกไปถึงนครวัดมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ช่วงหลัง ๆ จะแพ้) ปี พ.ศ. 2014 (ค.ศ. 1471) จักรพรรดิ์เลถั่นตอง (Lê Thánh Tông) ของเวียดนามสามารถตีเมืองหลวงของอาณาจักรจามปาแตกได้ และในที่สุด จักรพรรดิ์มิงห์หม่าง (Minh Mạng)ก็ผนวกดินแดนส่วนที่เหลือของจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม กลืนชาติชาวจามไปในปี พ.ศ. 2375 (ค.ศ. 1832) ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางสู่เมืองเว้
16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเว้ ช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก มากมาย ราคาถูกอาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,ชุดอ๋าวใหญ่,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.30 น. รับประทานอาหาร ..ภัตตาคาร 20.00 น. ลงนั่ง เรือมังกร ล่องแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำซงเฮือง
  ดูทัศนียภาพริมฝั่งยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่าพร้อมชม การแสดงดนตรี มรดกโลก กาเหว้ บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก Midtown hotel hue พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : เมืองเว้-ลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระ ก่อนเดินทางกลับออกเดินทางตามเส้นทาง
  โฮ จิมินห์มุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวบาว อำลาเมืองเว้ออกเดินทางกลับตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว มีสินค้าจากต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคารเซโปน บริเวณชายแดนเวียดนาม ได้เวลานำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ด่านแดนสวรรค์ ออกเดินทางต่อ
16.00 น. ถึงด่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 อำลาประเทศลาวสู่ อ.เมืองมุกดาหาร แล้วออกเดินทางกลับพร้อม
  ความประทับใจจากทีมงาน
   
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ
   
  อัตราค่าบริการ รับ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร
   
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  -ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
  -ค่าที่พัก 4 คืน - ค่าอาหาร จำนวน 14 มื้อ
  -ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
 

-ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่

  -ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 

-ค่ารถยนต์รับ -ส่งต่างจังหวัด - อ.เมืองนครพนม-กรุงเทพมหานคร

  -ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  -บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
  -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
  -ค่า VAT และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  เตรียมเดินทาง
  -หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
  -เงินมัดจำล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 3วัน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

  ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

  ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
   
 

บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Tel.084-513-5577,087-870-6510,094-264-6777,083-734-7555,045-476-219,Lao 020-535-5738 fax 045-476199
 

www.aumluck-tour.com www.tourlaosandservice.com

 วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวเวียดนามกลาง กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามกลาง

ใน การจอง ทัวร์เวียดนาม ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามกลาง มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามกลาง และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 


 

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง,เที่ยวเวียดนามใต้,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ลาวใต้,เที่ยวลาวใต้,ทัวร์ลาวเวียงจันทร์,วังเวียง,ทัวร์พม่า, ทัวร์สิบสองปันนา,จีน,ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์เขมร,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์จีนกับเรา...อุ้มรักทัวร์!

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ไปรถกลับรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง โดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม เที่ยวเวียดนามกลางเว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต นั่งกระเช้าที่บานาฮิลล์