ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

 

เที่ยวนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก เมืองหลวงกรุงพนมเปญ

โปรแกรม ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันแรก  อรัญประเทศ-พระตะบอง-พนมเปญ
+00.00น. คณะเดินทางออกจากจุดนัดหมาย
06.00 น. คณะเดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว  ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1)
  ออกเดินทางสูตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ชายแดนเขมร เข้าสู่เมืองพระตะบอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2) ที่เมืองพระตะบอง ร้านประกายพฤกษ์ แล้วออกเดินทางต่อ สู่กรุงพนมเปญ
  นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ จัตรมุข  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นผ่านตัวพระราชวังเขมรินทร์สวยงามยิ่งนัก
18.00น.   รับประทานอาหารเย็น (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  พนมเปญ-เสียมเรียบ
06.00น. อรุณสวัสตอนเช้า รับประทานอาหาร (4) หลังอาหารเข้าชมพระราชวังเขมรินทร์ ที่ออกแบบ
  สร้างตามพระราชวังไทยอย่างสวยงาม เข้าชมพิพิธภัณฑ์อดีตสงครามล้างเผ่าพันธ์ ที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ TOULSLENG ที่มีประวัติเรื่องเล่ากล่าวขานถึงเรื่องของความโหดร้ายและทารุณ
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ออกเดินทางจากกรุงพนมเปญสู่เมืองเสียบเรียบ ถึงเมืองเสียบเรียบ
  เข้าที่พักเตรียมตัวขึ้นเขาพนมบาเค็ง สามารถมองเห็นปราบาเค็งตั้งเด่นอยู่บนยอดเขา ชมพระอาทิตย์อัสดงตกลงสู่สระน้ำคนขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บารายตะวันตก ด้านข้างแสงสีทองกระทบกับนครวัด เหลืองอร่ามดังเมืองเนรมิตร
18.30น.  รับประทานอาหารเย็น (6)  เข้าที่พักเมืองเสียบเรียบ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  ปราสาทบันทายศรี-นครธม-นครวัด-ปราสาทตาพรหม
06.00น.   อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร (7) นำคณะเข้าชมปราสาทบันทายศรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณี
  เพชรน้ำเอกทางลวดลายมีเนื้อหินทรายสีชมพูสลักลวดลายคมบางชัดเจนถือว่าเป็นงานฝีมือที่ปราณีตที่ สุดของงานแกะสลักหินทรายและได้รับการขนานนามว่าเป็น รัตนแห่งกัมพูชา ต่อด้วยเข้าชมปราสาทตาพรหม ได้มีต้นสะบงขนาดใหญ่ ได้แผ่รากเลื้อยเกาะกุมระเบียงคตไว้ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต แล้วแต่ตามจิตนาการ
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ที่ภัตาคารทะเลสาบ  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ นครธม
  ได้ผ่านสะพานชัคนาคดึกดำบรรพ์ ก่อนเข้าชม ปราสาทบายน ที่สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าชัยวรมันต์ที่เจ็ด ช่วงยุคเสื่อมของสถาปัตยกรรม ที่สร้างภายหลังนครวัดเกือนร้อยปี แต่ได้เกิดการพังทลายลงมาก่อน ประตูเมืองสลักด้วยรูปพระพักตร์ พระโพธิสัตย์อวโรกิเตศวร ขนาดใหญ่ ชม หน้าพระลานฐานศิลาพลับพลาสูงลานช้าง ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทพิมานอากาศ ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว... และที่พลาดไม่ได้กับความยิ่งใหญ่อลังการกับมหาปราสาทนครวัด มรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก นครวัดที่สร้างขึ้นโดย พระเจ้าชัยวรมันต์ที่สอง ในศาสนาฮินดู เพื่อบูชาพระวิษณุเทพ เป็นสุดยอดแห่งปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดของปราสาทหินที่ใช้หินล้วนๆในการก่อ สร้าง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ภัตาคาร พร้อมกับชมการแสดงพื้นเมืองหลายชุด มีทั้งระบำอัปสรา 
  ที่ขึ้นชื่อและหาชมได้ยาก  เข้าที่พัก
วันที่สี่  เสียบเรียบ-ปอยเปต-สระแก้ว
06.00น.  อรุณสวัสดิตอนเช้า  รับประทานอาหาร (10) หลังอาหารนำท่านเข้านมัสการ องค์เจก องค์จอม 
  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเขมรและชาวไทย ให้ความเคารพนับถือศรัทธา ทางด้านข้างจะมี ศาลายาเต็ส ที่เชื่อว่าช่วยให้ค้าขายร่ำรวย  จากนั้นออกเดินทางสู่ โตเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเซียอาคเนย์ ที่ชาววเขมรเปลี่ยนเรือให้เป็นที่อยู่อาศัย มีการอาศัยอยู่บนเรือ มีโรงเรียน มีสถานพยาบาล ที่อาศัยอยู่กระจายอยู่ทั่วริมฝั่ง
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง (11) หลังอาหารเข้าช้อปปิ้งที่ตลาด ซาจ๊ะ 
  ซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเสียมเรียบ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เพชร พลอย ไม้แกะสลักรูปร่างต่างๆมากมายฯลฯ พอได้เวลาอกเดินทางสู่ด่านอรัญประเทศ ผ่านพิธีการข้ามด่าน ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองกรณีใดทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

 

*สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมพาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ไฟฉาย,ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

 

* พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 1,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - กัมพูชา
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน ชมนครวัด นครธม 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3วัน2คืน

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัด -นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัดนครธม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก เที่ยวพนมเปญเมืองหลวงใหญ่แห่งกัมพูชา ยิ่งใหญ่ตระการตากับมหาปราสาทเต็มอิ่มกับเมนูอาหารนานาชาติ

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ชมนครวัดนครธม 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตลเลสาบ ไปรถกลับรถ3วัน2คืน รวมทุกอย่างจาก กทม.