ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

นครวัด-นครธม 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยิ่งใหญ่..ตระการตา..กับมหาปราสาท เต็มอิ่ม..กับเมนูอาหารนานาชาติ

 


โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไปรถ - กลับรถ)

กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-13/12-14 ก.ค./9-11 ส.ค./24-26 ต.ค/.3-5 ธ.ค.57/31 ธ.ค.-2ม.ค.58 

รหัส : CD-BKK-AL-03

วันที่หนึ่ง  ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ-โตเลสาบทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียน(B/L/D)
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. ถ.วิภาวดีตรงข้ามหอการค้าข้างสโมสรทหารบก ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การ
                      ต้อนรับออกเดินทางโดยรถตู้ VIP. จากจุดนัดหมายมุ่งหน้าสู่ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
09.00 น.  คณะเดินทางถึงด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนรถจากรถฝั่ง
   ไทยเป็น รถฝั่งกัมพูชา ได้เวลาออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ เมืองแห่งมหาปราสาท ระยะทาง 152 ก.ม.
12.00 น.
ถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(1)หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ โตเลสาบ ซึ่ง
  เป็น ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซียฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบล่องเรือชมความกว้างขวาง และวิถีชีวิต ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้าบแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนามและจาม อพยบมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง หลังจากนั้นเข้าซื้อตั๋วเข้าชมปราสาท
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ ชุดระบำอัปสรา ที่ตระการตา
  ในแบบศิลปะของขะแมร์พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ ชุดระบำอัปสรา ที่ตระการตาในแบบศิลปะของขะแมร์ เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด (B/L/D)
เช้า อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
                        หลัง อาหารนำคณะเข้าสู่ นครธม ชมกลุ่มปราสาท เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูร ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่า คนโอบล้อมจริง นำท่านชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตย์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ จากนั้นชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ อังกอร์ธม หรือ นครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเขมรเสื่อม คือ ในรัชการพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทยักย์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นเทวทักร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชน จากนั้นเดินทางผ่านชมบัลลังก์ช้างฐานของพลับพลา สร้างด้วยหินจำหลักและครุฑ ยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์ นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ ต่อด้วยชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็นวัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรมนั้น รัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุก ปราสาทจึงกลายเป็น ลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ไปในตอนหลัง ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์นิยมฮินดูได้อำนาจคือนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรมจึงไม่หลงเหลือศิลปะให้พวกเราได้เห็นมากนัก และเนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป้นเทวสถานในศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้นปรางค์ ประธาน ถูกสร้างอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขั้นบันไดขึ้นไป 12 ขั้น รูปทรงลักษณะคล้ายปิรามิด ส่วนปรางค์บริวารทั้ง 4 อยู่บนฐานเดียวกัน เข้าชมปราสาทบันทายสรี ที่ก่อสร้างด้วย หินทรายสีชมพู ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ มีการแกะสลัดภาพนูนสูงนูนต่ำ เป็นงานที่ปราณีตที่สุดในงานแกะสลักหินทราย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนะแห่งกัมพูชาการแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม"จาก นั้นชม สิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐาน ไว้ในโลกมนุษย์ นั่นคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมืิ่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนาอัสรานับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัสจรรย์ของคนโบราณที่สร้าง สรรสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบเที่ยบกับ บุโรพุทโธ ของชาวชวาและปิระมิดของอียิปต์ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่า เข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เสียมเรียบ-ปอยเปต อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   (B/L/-)

 เช้า อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม นำคณะ
  เข้านมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจก องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือ มีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก พอได้เวลาเข้า ช้อปปิ้งที่ตลาด ซาจ๊ะ เป็นตลาดกลางเมืองเสียมเรียบ มีไม้แกะสลัด เพชร พลอย เสื้อผ้าของที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของคนที่บ้าน ได้เวลาออกเดินทางสู่ชายแดนไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปต ระหว่างเส้น
  ทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
 16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อ
  สินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
17.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 21.00 น.  โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองกรณีใดทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

*สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมพาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ไฟฉาย,ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

* พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 1,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - กัมพูชา
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

 

*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (Repo02 FD)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน ชมนครวัด นครธม 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัดนครธม เสียมเรียบ(REP01_FD)

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3วัน2คืน

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา สระแก้ว - เขมร - นครวัด -นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม กรุงพนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัดนครธม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก เที่ยวพนมเปญเมืองหลวงใหญ่แห่งกัมพูชา ยิ่งใหญ่ตระการตากับมหาปราสาทเต็มอิ่มกับเมนูอาหารนานาชาติ

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม ไปรถกลับรถ3วัน2คืนราคา6,900บาท

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ชมนครวัดนครธม 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตลเลสาบ ไปรถกลับรถ3วัน2คืน รวมทุกอย่างจาก กทม.