ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืนเริ่มจากหนองคาย/อุดรฯ 8,500บาท

  

โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทร์ ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถ กลับรถ 4 วัน 3 คืน

รหัส : LB-NK-043

วันที่หนึ่ง :   จ.หนองคาย-เมืองเวียงจันทร์–เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
08.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้าน
                      อาหารทานตะวัน (ไข่กระทะกะข้าวต้มปลาอร่อยมากขอบอก!) แล้วออกเดินทางสู่ด่าน
09.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่ด่านท่านาแล้งของ
  นครหลวงเวียงจันทร์นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ องค์ พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของ มีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้า แม่ศรีเมือง วัด ศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลัก เมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ ห้องอาหารละอองดาว แล้วออกเดินทางต่อสูเมืองวังเวียง
13.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ระยะทาง156 ก.ม.ผ่านเมืองโพนโฮงหมู่บ้านท่าเรือที่มีอาชีพหาปลา
  จากเขื่อนน้ำงึม แวะชมสินค้าพื้นเมือง ปลาแห้งปลาย่าง ส้มปลา ที่ชาวบ้านทำเอง
16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มี
  ธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง
18.00 น. รับประทานอาหาร (3) เข้าที่พัก โรงแรมถาวรสุขรีสอร์ท หรือเทียบเท่า มองดูพระอาทิตย์อัสดงผ่าน
  หลังเขาหินปูนตั้งตระหง่านสวยงามยิ่งนัก หรือจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียง ตรอกข้าวสารเมืองลาว (ตามสมัครใจ)
วันที่สอง : เมืองวังเวียง - เมืองหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางซี
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเก็บภาพบรรยากาศไออุ่นสายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้ารับประทานอาหาร(4) ณ
  ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์เก็บสัมพาระ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ผ่าน ผาตั้งผาล้อม พูนม พูช้าง ชื่อตามจินตนาการสวยงามแปลกตาผ่าน
  เมืองกาสี ขึ้นภูเขาสูงเฉียดฟ้าชมบรรยากาศสองข้างทางสวยงามจับใจ ธรรมชาติอันงดงาม ตระการตาด้วย ทิวเขาสลับซับซ้อนหลากหลายแล้วแต่จินตนาการ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆนับเป็น เส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ผ่านหมู่บ้านลาวสูงที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขา แวะพักที่หมู่บ้านกิ่วกระจำมีสินค้าของชาวชนเผ่ามาวางขายให้ท่านได้ช้อบปิ้ง
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (5) ออกเดินทางต่อถึงจุดชมวิวภูผาเจ้า ให้คณะได้พักผ่อนเก็บภาพแห่งความ
  ประทับใจ ที่ภูคูณเพียงฟ้ากับบรรยากาศเหนือคำบรรยายก่อนออกเดินทางต่อ
15.00 น. เดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำจากภูเขาหินปูนใส
  สะอาดเย็นสะบายไหลลดหลั่นลงมาหลายระดับดูอ่อนช้อยเสมือนมีชีวิต สามารถลงเล่นน้ำตกได้
17.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง แวะเช็กอินท์ที่พัก โรงแรมนิววิลล่าดาราเพชร หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหาร(6)ที่ ร้านมีไชยผล เข้าที่พัก หรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  : ซิติ้ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุล-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-บ้านช่างไห-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
05.30 น. คณะพร้อมร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็น
  มนต์ ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระ อาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่าม เปล่งประกาย มีเรือนโบราณเป็นฉากหลัง
06.00 น. เดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านหลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้
  อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำใน อดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระ บาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ เข้าชม วัดเชียงทอง ถูก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่าน จะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดี ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนัก ความงดงามและทรงคุณค่า เป็นดั่งอัญมณแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย
12.00 น. รับประทานอาหาร(8)ที่แพอาหารปากแม่น้ำอู ก่อนนั่งเรือข้ามฝากขึ้นชม ถ้ำติ่ง มีความสูงประมาณ
  60 เมตร จากพื้นน้ำมีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยเด่น ในสมัยโบราณถ้ำติ่งเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าโพธิสาราช เจ้ามหาชีวิตลาวในอดีตเสด็จมาสักการะในช่วงวันปีใหม่ลาวเป็นประจำทุกปีได้ ใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแทนการนับถือผี และเมื่อตอนค้นพบถ้ำใหม่ ๆ ได้พบพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยทองคำและเงิน แต่ปัจจุบันได้ถูกลักลอบออกไปจนหมด ส่วนพระพุทธรูปที่เหลือส่วนใหญ่ทำจากไม้ และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 มีทั้งปางประธารพรและปางห้ามญาติ ออกเดินทางกลับระหว่างทาง แวะ บ้านช่างไห หมู่บ้านที่ยึดอาชีพต้มเหล้ามาช้านานเลือกชมและซื้อผ้าทอมือโคมไฟ เครื่องเงิน ที่ บ้านผานม เป็นฝีมือช่างเก่าชาววัง ไว้เป็นที่ระลึกและของฝาก
17.30น. เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย
  สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงาม
18.00น. รับประทานอาหาร(9)ที่ร้าน ปากห้วยมีไชย แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืดชาวบ้านนำสินค้า
  ที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม
วันที่สี่    :   เมืองหลวงพระบาง – เมืองวังเวียง - เมืองเวียงจันทร์ - จ.หนองคาย
 05.00 น. เช็คเอ้าท์อำลาเมืองหลวงพระบางออกเดินทางกลับ ระหว่างทางชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด ท่ามกลาง
  ทะเลหมอกและภูเขาที่รับกันอย่างลงตัว พร้อมจิบกาแฟ พื้นบ้านและรับประทานอาหาร(10)ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง แวะชมวิถีชีวิตของชาวลาวสูงบนดอยภูคูณ จุดชมวิวสูงสุดบนเส้นทาง
12.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง(11)ที่ร้านอาหารนางบด ลานสนามบินเก่าแล้วออก
  เดินทางต่อ แวะซื้อของฝากบ้านท่าเรือ ปลาแห้ง ปลาย่าง ส้มปลาที่ชาวบ้านทำเองเป็นของฝาก
15.30 น. เข้าเขต นครเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี
  เป็นของฝาก ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านสู่ จ.หนองคาย
18.00 น. ถึงอ.เมืองหนองคายออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน(อิสระอาหารเย็น)

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย,ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

แถมฟรี! หมวกอุ้มรักทัวร์

อัตราค่าบริการ

จำนวน/ราคา 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน
ที่พัก 2 ดาว 11,200 9,700 8,200
ที่พัก 3 ดาว 11,700 10,200 8,700
       

อัตรานี้รวม

-ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว

-ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาว ตลอดรายการ

-ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ

-ค่าที่พัก 3 คืน

-ค่าเข้าชมสถานที่ค่ามัคคุเทศก์ลาวและพนักงานบริการ

-บริการน้ำดื่มน้ำอัดลมผ้าเย็นอาหารว่างยาปฐมพยาบาลและหมวก

-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าVATค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

-ค่าทิปไกด์,พนักงานบริการและคนขับรถ เพื่อเปฌนน้ำใจในการบริการ

-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

-ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์

เตรียมเดินทาง

ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน

ส่งแฟ็กซ์มาที่ 045-476199045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

เงินมัดจำล่วงหน้ากรุ๊ปจอยท่านละ 2,000 บาท

กรุ๊ปเหมา 30%โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

 

แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199045-476199 หรือ

 

Email - aumlucktour@hotmail.co.th

 

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7วัน


สถานที่ ท่อง เที่ยวหลวงพระบาง

 

วัดเชียงทอง เป็น วัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง และ ล้านนา ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไนานนัก วัดนี้ถือว่าเป็น “วัดประตูเมือง” และยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือ สำหรับการเสด็จประพาสทางชมมารถ ของกษัตริย์หลวงพระบาง วัดเชียงทองจึงได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในสมัยเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง พระองค์สุดท้ายของลาวด้วย นอกจากนี้วัดเชียงทองยังเป็นวัดหนึ่งที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ เผาผลาญเมือง ในปี พ.ศ.2430 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ซุ้มประตูโขง พระธาตุ พุทธสีมา หอไหว้น้อย หอไหว้สีกุหลาบ หอไหว้หลังสิม หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
วักวิชุลราช วัดแห่งนี้ เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ได้ตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างสำเร็จก็ได้อัญเชิญพระบางจากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุน วัดนี้มีความสำคัญด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญหลายองค์เช่นในปี พ.ศ.๒๐๖๖ พระเจ้าโพธิสารอมรินทราธิราช ทรงแต่งราชทูตไปขออัญเชิญพระแซกคำจากพระเมืองเกษเกล้ามาประดิษฐานคู่กับพระ บางทางเชียงใหม่ได้แต่งให้พระเทพมงคลเถระเป็นผู้นำมาพร้อมด้วย
พระราชวังหลวงพระบาง หลัง นี้เป็นอาคารเก่า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
น้ำตกตาดกวางซี เป็น น้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล560เมตร ห่างจากตัวเมือง32 กิโลเมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตรช่วงฤดูร้อนน้ำจะมีสีเขียวใส บริเวณตัวน้ำตกชั้นล่างทำเป็นสวนสาธารณะ มีล้านพร้อมโต๊ะให้นั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร ชั้นที่สองมีแอ่งน้ำกว่างใหญ่เป็นที่นิยมเล่นน้ำทั้งชาวลาวเองและชาวต่าง ประเทศ จากชั้นสองมีทางให้ปีนขึ้นไปชมถึงยอดแต่ลื่นมาก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2545 ชั้นบนของน้ำตกที่ยื่นออกมาได้ถล่มลงมา ทำให้มีกองของหินปูนที่เกิดจากน้ำตกถล่มอยู่ด้านหน้า แต่ยังมีความสวยงามอยู่เช่นเดิม ด้านล่างบริเวณลานจอดรถจะมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย และเป็นประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างส้มตำ ปลาเผา ก๋วยเตี๋ยวฯลฯ
ตลาดมืด เป็น ตลาดขายสินค้าของที่ระลึกใตตอนเย็น เริ่มวางขายสินค้าเวลา17.30 น.-25.00 น.จะเป็นสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือ ผ้าปัก เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เครื่องเงิน พวงกุญแจ ฯลฯ และยังมีอาหารบุฟเฟ่ต์ลาวจำหน่ายในราคาท่านละ10,000กีบ(ประมาณ40บาท)อาหารจะ เป็นประเภทน้ำพริกและผัก และที่พลาดไม่ได้ กับข้าวจี่หลวงพระบางที่รสชาติอร่อยตรงสี่แยกทางเข้าตลาดและยังมีน้ำผลไม้ รวมปั่นที่ต้องลิ้มลอง
ประเพณี ตักบาตรข้าเหนียว ที่เมืองหลวงพระบาง เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหลวงพระบางที่จะปฏิบัติในทุกๆเช้า เวลา06.00 น.โดยประมาณจะมีพระสงฆ์มากกว่า300 รูปออกมาเดินบิณฑบาตรอย่างมีระเบียบ ผู้ที่ใสบาตรก็จะต้องแต่กายสุภาพและถอดรองเท้าเวลาที่ใส่บาตร
วิวเส้นทาง หลวงพระบาง สวยงามทั้งวิวทิวทัศน์ ทะเลหมอก ภูเขารูปร่างต่างๆ ผานม ผาม่าน ผาตั่ง ผาเจ้าภูคูนกิ่งกระจำ ผ่านวิถีชีวิตของชาวลาวสูงและยังเป็นจุดหนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม จุดหนึ่ง


สถานที่ ท่องเที่ยวเวียงจันทร์-วังเวียง

 

วัดเชียงทอง เป็น วัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง และ ล้านนา ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไนานนัก วัดนี้ถือว่าเป็น “วัดประตูเมือง” และยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือ สำหรับการเสด็จประพาสทางชมมารถ ของกษัตริย์หลวงพระบาง วัดเชียงทองจึงได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในสมัยเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง พระองค์สุดท้ายของลาวด้วย นอกจากนี้วัดเชียงทองยังเป็นวัดหนึ่งที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ เผาผลาญเมือง ในปี พ.ศ.2430 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ซุ้มประตูโขง พระธาตุ พุทธสีมา หอไหว้น้อย หอไหว้สีกุหลาบ หอไหว้หลังสิม หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
วักวิชุลราช วัดแห่งนี้ เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ได้ตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างสำเร็จก็ได้อัญเชิญพระบางจากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุน วัดนี้มีความสำคัญด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญหลายองค์เช่นในปี พ.ศ.๒๐๖๖ พระเจ้าโพธิสารอมรินทราธิราช ทรงแต่งราชทูตไปขออัญเชิญพระแซกคำจากพระเมืองเกษเกล้ามาประดิษฐานคู่กับพระ บางทางเชียงใหม่ได้แต่งให้พระเทพมงคลเถระเป็นผู้นำมาพร้อมด้วย
พระราชวังหลวงพระบาง หลัง นี้เป็นอาคารเก่า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
น้ำตกตาดกวางซี เป็น น้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล560เมตร ห่างจากตัวเมือง32 กิโลเมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตรช่วงฤดูร้อนน้ำจะมีสีเขียวใส บริเวณตัวน้ำตกชั้นล่างทำเป็นสวนสาธารณะ มีล้านพร้อมโต๊ะให้นั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร ชั้นที่สองมีแอ่งน้ำกว่างใหญ่เป็นที่นิยมเล่นน้ำทั้งชาวลาวเองและชาวต่าง ประเทศ จากชั้นสองมีทางให้ปีนขึ้นไปชมถึงยอดแต่ลื่นมาก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2545 ชั้นบนของน้ำตกที่ยื่นออกมาได้ถล่มลงมา ทำให้มีกองของหินปูนที่เกิดจากน้ำตกถล่มอยู่ด้านหน้า แต่ยังมีความสวยงามอยู่เช่นเดิม ด้านล่างบริเวณลานจอดรถจะมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย และเป็นประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างส้มตำ ปลาเผา ก๋วยเตี๋ยวฯลฯ

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์หลวงพระบาง พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์หลวงพระบาง พัก 4 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์หลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน บิน FD พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

เที่ยวหลวงพระบาง พัก 4 ดาว เมืองมรดกโลก 3 วันบิน PG

เที่ยวหลวงพระบาง พัก 4 ดาว เมืองมรดกโลก 3 วันบิน PG

เที่ยวหลวงพระบาง พัก 4 ดาว เมืองมรดกโลก วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี น้ำตกกวางสี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG

ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 6วัน 5คืน เริ่มจาก กทม.9,500บาท

ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 6วัน 5คืน เริ่มจาก กทม.9,500บาท

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เวียงจันทน์ เมืองหลวงแห่ง สปป.ลาว ทัวร์วังเวียง เที่ยวหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก จาก กทม.โดยรถตู้VIP.9 ที่นั่ง

ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืนเริ่มจากหนองคาย/อุดรฯ 8,500บาท

ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืนเริ่มจากหนองคาย/อุดรฯ 8,500บาท

ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืน ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก อิ่มบุญกับการใส่บาตรข้าวเหนียว ทัวร์วังเวียง กุ้ยหลิงเมืองลาว

เที่ยวหลวงพระบางโปรแกรม 3วัน2 คืน ไปเครื่องกลับเครื่อง

เที่ยวหลวงพระบางโปรแกรม 3วัน2 คืน ไปเครื่องกลับเครื่อง

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก เที่ยวหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช บ้านผานม ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห พระธาตุภูษี ราคา 4,900บาท