ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืนเริ่มจากหนองคาย/อุดรฯ 8,500บาท

  

โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทร์ ทัวร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง ไปรถ กลับรถ 4 วัน 3 คืน

รหัส : LB-NK-043

วันที่หนึ่ง :   จ.หนองคาย-เมืองเวียงจันทร์–เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
08.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้าน
                      อาหารทานตะวัน (ไข่กระทะกะข้าวต้มปลาอร่อยมากขอบอก!) แล้วออกเดินทางสู่ด่าน
09.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่ด่านท่านาแล้งของ
  นครหลวงเวียงจันทร์นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ องค์ พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของ มีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้า แม่ศรีเมือง วัด ศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลัก เมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ ห้องอาหารละอองดาว แล้วออกเดินทางต่อสูเมืองวังเวียง
13.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ระยะทาง156 ก.ม.ผ่านเมืองโพนโฮงหมู่บ้านท่าเรือที่มีอาชีพหาปลา
  จากเขื่อนน้ำงึม แวะชมสินค้าพื้นเมือง ปลาแห้งปลาย่าง ส้มปลา ที่ชาวบ้านทำเอง
16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มี
  ธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง
18.00 น. รับประทานอาหาร (3) เข้าที่พัก โรงแรมถาวรสุขรีสอร์ท หรือเทียบเท่า มองดูพระอาทิตย์อัสดงผ่าน
  หลังเขาหินปูนตั้งตระหง่านสวยงามยิ่งนัก หรือจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียง ตรอกข้าวสารเมืองลาว (ตามสมัครใจ)
วันที่สอง : เมืองวังเวียง - เมืองหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางซี
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเก็บภาพบรรยากาศไออุ่นสายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้ารับประทานอาหาร(4) ณ
  ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์เก็บสัมพาระ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ผ่าน ผาตั้งผาล้อม พูนม พูช้าง ชื่อตามจินตนาการสวยงามแปลกตาผ่าน
  เมืองกาสี ขึ้นภูเขาสูงเฉียดฟ้าชมบรรยากาศสองข้างทางสวยงามจับใจ ธรรมชาติอันงดงาม ตระการตาด้วย ทิวเขาสลับซับซ้อนหลากหลายแล้วแต่จินตนาการ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆนับเป็น เส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ผ่านหมู่บ้านลาวสูงที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขา แวะพักที่หมู่บ้านกิ่วกระจำมีสินค้าของชาวชนเผ่ามาวางขายให้ท่านได้ช้อบปิ้ง
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (5) ออกเดินทางต่อถึงจุดชมวิวภูผาเจ้า ให้คณะได้พักผ่อนเก็บภาพแห่งความ
  ประทับใจ ที่ภูคูณเพียงฟ้ากับบรรยากาศเหนือคำบรรยายก่อนออกเดินทางต่อ
15.00 น. เดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำจากภูเขาหินปูนใส
  สะอาดเย็นสะบายไหลลดหลั่นลงมาหลายระดับดูอ่อนช้อยเสมือนมีชีวิต สามารถลงเล่นน้ำตกได้
17.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง แวะเช็กอินท์ที่พัก โรงแรมนิววิลล่าดาราเพชร หรือเทียบเท่า