ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง เมืองสวรรค์ 2วัน 1คืน

 


เยือนนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองสวรรค์วังเวียง

เวียงจันทร์-วังเวียงสวรรค์แห่งเมืองลาว

เยือนนครหลวงเวียงจันทน์กับเมืองสวรรค์วังเวียง

วังเวียง..ธรรมชาติสายน้ำซองกับภูเขาหินปูนสวยงามดั่งแดนเนรมิต

เวียงจันทร์..สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกับโบราณสถานอันเก่าแก่

ทัวร์เวียง ทัวร์วังเวียง โปรแกรมไปรถ-กลับรถ 2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง : จ.หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - เขื่อนน้ำงึม - เมืองวังเวียง

08.00 น.    รับคณะที่ด่านพรหมแดน จ.หนองคาย ทีมงานให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ องค์ พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช