ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง สวรรค์เมืองลาว 3วัน2คืน

 เวียงจันทน์-วังเวียงสวรรค์แห่งเมืองลาว

 

 

โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง ไปรถ-กลับรถ 3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง : หนองคาย - เวียงจันทน์ - ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม - เมืองวังเวียง

07.00 น.รับคณะที่ อ.เมือง จ.หนองคาย ทีมงานให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านอาหารทานตะวัน(1) ได้เวลาออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง

12.00 น.คณะเดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่กักเก็บน้ำใน ลำน้ำงึมเอาไว้เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอ สำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะ ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามภายในอ่างเก็บน้ำ นำท่านล่องเรือ ชมความงามของ ผ่านเกาะดอนน้อย เกาะดอนใหญ่ และ เกาะสันติภาพ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (2) บนเรือ กลับเข้าฝั่ง ออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง

17.00 น.คณะถึง เมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่น ตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชม อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูน สูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา เที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

17.30 น.รับประทานอาหารเย็น(3) ท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยฝรั่ง จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)

วันที่สอง : เมืองวังเวียง - นครหลวงเมืองเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง

06.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง ตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดรับ ประทานอาหารเช้า(4) ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางกลับสู่เมืองเวียงจันทน์

11.00 น.รับประทานอาหาร(5) แล้วออกเดินทางจากเมืองวังเวียง มุ่งสู่ นครเวียงจันทน์

15.00 น.คณะถึง นครหลวงเวียงจันทน์ เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร
สร้างเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของ มีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้า การปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยใน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลัก เมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์

18.00 น.    รับประทานอาหาร(6) พร้อมเข้าที่พัก โรงแรมเฮืองเจริญ หรือจะท่องราตรีต่อเมืองเวียงจันทร์ตามสมัครใจ

วันที่สาม : นครหลวงเวียงจันทน์ - หอพระแก้ว - วัสีสะเกด - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ - หลวงพ่อพระไสย

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    เข้าชม หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคย เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา จากนั้นเข้าชม หอพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นที่รวบรวมเรื่องราวและวัตถุสำคัญ ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยมุ่งเน้นถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวลาวจากนักล่าอาณานิคมต่างชาติรวม ถึงกองกำลังจักรวรรดินิยม แล้วดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกด เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จ พระสังฆราช(ลาว)สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้า พระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัยนั้น แวะ ตลาดเช้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จ.หนองคาย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ร้านอาหารแดงแหนมเนือง แล้วเดินย่อยอาหารที่ ตลาดท่าเสด็จ ช้อบ ปิ้งสินค้าเป็นของฝากของคนที่บ้าน ก่อนเดินทางกลับเข้ากราบไหว้ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง

15.00 น.ได้เวลาพอสมควรส่งคณะออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

...........................................................................

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

 

อัตราค่าบริการ  รับส่ง จ.หนองคาย/สนามบินอุดรฯ

จำนวน

4-5ท่าน

6-7ท่าน

8-10 ท่าน

17-24 ท่าน

25-30 ท่าน

31-35ท่าน

36-40ท่าน

พักเดี่ยว

พัก2ดาว

10,200

6,700

5,300

5,200

4,900

4,600

4,300

1000

พัก3ดาว

10,700

9,200

5,600

5,500

5,200

4,900

4,600

1,500

อัตรานี้รวม -ค่าธรรมเนียมหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว    //-ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ -ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน -ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่    //-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์    //-ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ -บริการน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม -ค่า VAT ภาษี 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน  //- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว   // -ค่าทิปไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เป็นน้ำใจในการบริการ

-เงินมัดจำล่วงหน้า ท่านละ 1,000 บาท ก่อนวันเดินทาง 20 วัน

โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทรง

-ธนาครไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

-ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

-ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-3

อุ้มรักทัวร์ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

Tel.045-476-219 ,084-513-5577,062-4969889,083-734-7555 Fax.045476199

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

เที่ยวเมืองหลวงเวียงจันทน์เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง เดินทาง2-3ท่านโดยรถเก๋ง

เที่ยวเมืองหลวงเวียงจันทน์เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง เดินทาง2-3ท่านโดยรถเก๋ง

เที่ยวเมืองหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง เมืองแห่งภูเขาหินปูน กุ้ยหลินเมืองลาว ล่องเรือแม่น้ำซอง ขึ้นชมถ้ำจัง เดินทาง2-3ท่านโดยรถเก๋งเดินทางง่ายสะดวก

ทัวร์เวียงจันทน์ นครหลวงแห่ง สปป.ลาว ไป-กลับวันเดียว

ทัวร์เวียงจันทน์ นครหลวงแห่ง สปป.ลาว ไป-กลับวันเดียว

ทัวร์เวียงจันทน์ นครหลวงแห่ง สปป.ลาว ไป-กลับวันเดียว สนุกสนานกับซิตี้ทัวร์ที่เวียงจันทน์

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน บิน FD

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน บิน FD

ทัวร์วังเวียง เที่ยวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน 2คืน บิน FD พิเศษ !พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของลาว

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง เมืองสวรรค์ 2วัน 1คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง เมืองสวรรค์ 2วัน 1คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง กับอีกมุมของเมืองลาว ด้วยธรรมชาติของสายน้ำซองกับภูเขาหินปูนสวยงามดั่งแดนเนรมิต เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง สวรรค์เมืองลาว 3วัน2คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง สวรรค์เมืองลาว 3วัน2คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ นครหลวงของลาว พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด ทัวร์วังเวียง ดินแดนกุ้ยหลิงเมืองลาว