AdventureZip-lineing in Laos 2days 1nights

 ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้ Adventure Tour 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม

และกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ กับ

โปรแกรม ปากเซ Adventure Tour 2 วัน คืน

วันแรก : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –  ปากเซ –  ปากซอง –   บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย  Adventure laos   ( B/L/D )
07.00 น. รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้าที่สามชัยกาแฟ (1)  ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก
                                   ถึง ด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว เปลี่ยนรถจาก รถไทยเป็นรถลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง
11.00 น. ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่  บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที 
12.00 น. ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย  
  Adventure laos   เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking  จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร แวะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง (2)
15.00 น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure  Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการ 
  ผจญภัยอาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line  8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines
  1.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง  10 เมตร
  2.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง  40  เมตร
  3.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง  30 เมตร
  4.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง  100 เมตร
  5.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง  60 เมตร
  6.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง  75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่ สุดในลาว
  7.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง  100 เมตร
  8.Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง  30 เมตร  กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง
  ระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม  การโยนตัว  Abseiling จาก ฐาน โหนสลิง Zip-Line  2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่ง บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้  Jungle Hotel
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ (3) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้
  ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ปากซอง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos  - ปากเซ  (B/L/D)
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหาร ณ (4) ห้องอาหาร
08.00 น. เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิ
  โหนสลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos
  1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร
  2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
  3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร
  4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
  5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร
  6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
  7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 เมตร สูง 100 เมตร ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ
  8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร
  9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร
  10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร
  11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร
  12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร
  13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร
  14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์(5)
13.30 น. สนุกต่อกับ กิจกรรม ผจญภัย  Adventure Laos  รอบบ่ายโดยมีปีนหน้าผาชัน Rock climbing.  
  ปีน บันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่หมู่บ้านหนองหลวง
16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่
  เมือง ปากเซ เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก
17.00 น. ออกเดินทางกลับ ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้
  เวลาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับ  สู่ เมืองอุบลฯ
   
(*โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะ เดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้โรคหัวใจ,โรคความดัน,และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อ กระดูกไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรมผจญภัย Adventure Laos
โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลาเราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระ ส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก,เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค , รวมทั้งคนรู้ใจ
อัตราค่าบริการ  รับส่ง อุบลราชธานี
จำนวน 2 ท่าน 3ท่าน 4-6 ท่าน 7-9 ท่าน 10-12 ท่าน 13-15 ท่าน
ราคา 14,500 12,100 11,600 10,100 9,800 9,600

 

อัตรานี้รวม

-ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว

-ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ

-ค่าที่พัก  1 คืน    

-ค่าอาหาร  จำนวน 5 มื้อ

-ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    

-ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง

-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก

-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

-บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ  / ¹ วีดีโอ

-ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ

-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง

ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก         บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม                   บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร          บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
  • ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร              บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

กิจกรรม Adventure Zip-lineing in laos

ชมภาพทริปที่ผ่านมาคลิ๊ก!  https://youtu.be/sls4UBtRHlI

 

 

ชมรายการ View Finder ลาวใต้           https://youtu.be/8zms8yUK-QI

ชมรายการ TT Rider ep.13 คลิ๊ก!  https://youtu.be/5BD_XkQyBd0

นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

Tel. 045-476-219,083-7347555,084-513-5577, 087-870-6510 Fax 045-476199

476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     

Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.com www.aumluck-tour.com

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกรม เที่ยว 3 น้ำตก Zipline @ น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว

โปรแกมทัวร์ 3 น้ำตก ตาดผาส้วม ตาดเยือง และกิจกรรมสุดมันส์ zipline ที่น้ำตกตาดฟาน ไปกลับวันเดียว !! ทัวร์ลาวใต้ สุดคุ้มมมม

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

โปรแกรม Adventure Zip-lineing in laos4วัน3คืน

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! ป่าเขียวเมืองปากซอง ธรรมชาติสวยงามของ ทัวร์ลาวใต้ และ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์ ณ บ้านหนองหลวง

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

AdventureZip-lineing and vatphou-champasak

แอดเวนเจอร์ลาวโหนสลิงสู่ยอดน้ำตกตาดขมึด สูง 100 ม. ปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder สูง 35 ม.ชมปราสาทหินวัดพู

AdventureZip-lineing 3days 2nights

AdventureZip-lineing 3days 2nights

Adventure.. laos Trekking Zip-Line Jungle Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ลาว

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซสนามมาตรฐาน 18 หลุม กับดัก อุปสรรค ตีขึ้นเนิน สวิงลงหน้าผา ความคดเคี้ยวเลี้ยวลด มุมหลอกตา โดยทีมผู้ออกแบบ Sports & Recreations

AdventureZip-lineing in Laos 2days 1nights

AdventureZip-lineing in Laos 2days 1nights

Adventure Trekking Zip-Line Jungle-Hotel Abseiling Rope climbing across the bridge Rock climbing Walking steel ladderแอดเวนเจอร์ ลาว,โหนสลิง