ทัวร์ลาวใต้ เมืองอุบลฯ สามพันโบก เที่ยวลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ลาวใต้ เมืองอุบลฯ สามพันโบก เที่ยวลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เมืองอุบลฯไหว้พระเจ้าใหญ่อินแปลง พระธาตุหนองบัว

สามพันโบก ..แกรนแคนย่อนเมืองไทย ผาแต้ม เสาเฉลี่ยง
เที่ยวลาวใต้..ปราสาทหินวัดภู หลี่ผี คอนพระเพ็ง

ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ตลาดดาวเรือง

โปรแกรม ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุบลฯ

วันที่หนึ่ง  : จ.อุบลราชธานี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-พระธาตุหนองบัว-สามพันโบก-ผาแต้ม-อ.โขงเจียม
07.00 น. คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเข้ากราบนมัสการ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
                                   พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชองชาวอุบลฯ ณ วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ ต่อด้วยการเข้ากราบนมัสการ พระธาตุหนองบัว มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั่งโดดเด่นอยู่กลางเมืองอุบลฯนมัสการขอพรพระอิ่มบุญแล้ว ออกเดินทางสู่ อ.โพธิไทร
11.00 น. คณะเดินทางถึง อ.โพธิ์ไทร ต่อด้วย ท่านจะได้พบกับสิงมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา
                                                                                                                                                                                                    มหัศจรรย์แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบลฯ “สามพันโบก" ดินแดนมแห่งหินผาและหุบเหวหรือแกรนแคนย่อนเมืองไทย” แก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างให้สมญานามว่า "แกรนด์แคนยอน " ในรัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำ (Hole Point) ใน ช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินที่อยู่ใต้บาดาลจะถูกกัดเซาะด้วยพลังของน้ำที่ไหลวน อย่างรุนแรง และกระจายเต็มพื้นที่มาเป็นเวลาหลายพันปี จนทำให้แก่งหินเหล่านี้เกิด รู” หรือ โบก” น้อย-ใหญ่ขึ้นมากกว่า3,000 แอ่ง จนกลายเป็นที่มาชื่อของ สามพันโบก” ที่ชาวบ้านใช้เรียกกันในเวลาต่อมา ซึ่งคำว่า โบก” ในภาษาอีสานหรือภาษาลาวก็แปลได้ว่า หลุม” นั่นเอง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ครัวสามพันโบก ออกเดินทางต่อสู่ อ.โขงเจียม
15.00 น. ชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี เป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้มาทำการสำรวจและค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต และอารยะธรรมของคนโบราณ ในดินแดนที่ชื่อว่าภาคอีสาน กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็น เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และ ประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี สามารถมอง เห็นความงามของสองฝากฝั่งไทย  ลาว ที่มีพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ก่อนกลับแวะถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียง เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา เก็บภาพแล้วเดินทางสู่ อ.โขงเจียม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมโขง เข้าที่พัก โรงแรมบ้านสวนพีรดา หรือเทียบเท่า
 วันที่สอง :  โขงเจียม-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-ช่องเม็ก-ปากเซ-ซิตี้ทัวร์-ปราสาทหินวัดภู          (B/L/D)
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับตะวันก่อนใครในสยาม รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เข้ากราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่มรณะภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ที่สามารถ

มองเห็นวิวของฝั่งลาวและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลจนกลายเป็น แม่น้ำสองสี เป็นที่มาของคำว่า โขงสีปูนมูลสีคราม"เก็บภาพแห่งความทรงจำออกดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
10.00 น. ถึงด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซลาวใต้ ข้าม

สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารมณีพร พาคณะเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดพู ตามถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่

เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธ ศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทางกลับสูเมืองปากเซ
 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(6) ที่แพคำฟอง กับบรรยากาศยามเย็นของริมโขงมองเห็นภูนางนอนภูสะเหล้าตัดกับแสงแดด
   ยามเย็น ได้เวลาสมควรเข้าที่พัก โรงแรม......หรือเทียบเท่า (หรือท่องราตรีตามสมัครใจ)
 วันที่สาม :  ปากเซ-น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพระเพ็ง-ปากเซ (B/L/D)
 08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ทางตอนใต้สุด
  เกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จุดจอดรถ ให้คณะชม ต้นไม้มณีโครตที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อน หินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้นเดินเท้านั่งรถก๊อฟ เพื่อไปชมน้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความ ต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารแม่จันทร์หอม (2) ออกเดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสังนั่งเรือล่องโขงลัดเลาะ
  เกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือน้ำตกสำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ไหลลงสู่ โตเลสาบ