ทัวร์อุบลฯ + ลาวใต้ ปากเซ 3วัน 2คืน

 

ทัวร์อุบลราชธานี - ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน(ไปรถ- กลับรถ)

วันที่หนึ่ง : น้ำตกคอนพระเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี (B/L/D)
06.30น คณะเดินทางถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ ร้านอาหารคันทรีวิว ทำธุระส่วนตัว 

ออกเดินทาง สู่ ด่านช่องเม็ก

08.00น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพาน

มิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมรถึงน้ำตกคอน

พระเพ็งจุดจอดรถ ให้คณะชม