ทัวร์อุบลฯ + ลาวใต้ ปากเซ 3วัน 2คืน

 

ทัวร์อุบลราชธานี - ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน(ไปรถ- กลับรถ)

วันที่หนึ่ง : น้ำตกคอนพระเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี (B/L/D)
06.30น คณะเดินทางถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ ร้านอาหารคันทรีวิว ทำธุระส่วนตัว 

ออกเดินทาง สู่ ด่านช่องเม็ก

08.00น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพาน

มิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมรถึงน้ำตกคอน

พระเพ็งจุดจอดรถ ให้คณะชม ต้นไม้มณีโครตที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลาง

น้ำตกคอนพระเพ็งจาก นั้นนั่งรถก๊อฟเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชมน้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด

นเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความ ต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงาม

จนได้สมญานามว่า“ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย

เก็บภาพแห่งความประทับใจ
 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารแม่จันทร์หอม (2) ออกเดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงลัด
  เลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ 
  ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผีหรือน้ำตก
  สำพะมิตร เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของ
  ประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้า
  มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระ 
  ธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ ออกเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
 18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่เมืองปากเซ (6) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่สอง : น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน – อุทยานบาเจียง - ด่านช่องเม็ก – โขงเจียม  (B/L/D)
06.30น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองปากซองเมืองที่มีแต่

ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ชม

น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะ

ตามหน้าผา สวยงามมาก เก็บภาพแห่งความประทับใจ เข้าชม น้ำตกคู่แฝด ที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดง

หัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน 


ออกเดินทางต่ออุทยานบาเจียง ถึง อุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผา

ส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ หลากหลายกับความงาม แล้วแวะชม หมู่บ้าน

ชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็น

ของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ เมืองปากเซ (5) แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้า

มากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลา
15.00น. ออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีนสินค้าปลอดภาษีมากมาย ได้เวลา ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
17.00น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก สู่ อ.โขงเจียม นั่งรถชมบรรยากาศริมโขง โขงสีปูนมูลสีคราม
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารริมโขง(6) เข้าที่พัก บ้านสวนพีรดา
วันที่สาม