ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไปเช้า-กลับเย็น

 @ มนต์เสน่ห์จำปาสัก ลาวใต้

@ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง

@ ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา

โปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน เมืองปากซอง ไป - กลับ

07.00 น.    รับคณะที่ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านช่องเม็ก สู่ ด่านวังเต่า

ของประเทศลาว ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสักออกเดินทางขึ้นเขาสู่เขตหนาวของลาวใต้ ที่รู้จักกันในชื่อเมืองปากซอง เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สองข้างทางเต็มไปด้วยพันธุ์พืชนานา ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟพืชเศรษฐกิจหลายหลายชนิด เข้าชม น้ำตกตาดเยือง เป็น สายน้ำจากภูเขาเทวดาที่ใสสำอาด ตกจากหน้าผาสูงชันลดหลั่นกันไป มีกล้วยไม้ห้อยตาหน้าผาซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์สวยงามยิ่งนัก ต่อด้วยการเข้าชมน้ำตกคู่แฝด น้ำตกตาดฟาน ที่ ตกจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สู่เหวลึกกว่า 120 กิโลเมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากที่จะหาที่เปรียบเปยได้ ได้เวลาออกเดินทางสู่ อุทยานบาเจียง เจริญสุข เดินชมบรรยากาศหลากหลายชมความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์เก็นภาพแห่งความประทับใจ แล้วเดินต่อ เข้าชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดแสดงไว้ มีชาวชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่จริง มีการทอผ้าพื้นเมืองฝีมือชาวชนเผ่านั้นเองวางจำหน่ายอยู่ สามารถซื้อเป็นของฝากได้ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองปากเซ

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสี่แขวงลาวใต้

ชมตึกเก่าสมัยฝรั่งเศษปกครองลาวแล้วเข้าช้อบปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น กระเป๋า เครื่องเงิน ฯลฯได้เวลาออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 .     ออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น